Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Za investitore

Za investitore

20 Kolovoz

Poduzetnička zona Vela LukaU Prostornom  planu  uređenja  Općine  Vela  Luka  (Službeni  glasnik  Općine  Vela  Luka  2/07,  8/11,  3/13,  u  daljnjem  tekstu:  PPUO  Vela  Luka), određena je Poduzetnička zona Vela Luka, kao građevinsko  područje  gospodarske  namjene  izvan  naselja,   namijenjeno   smještaju   djelatnosti   proizvodne   namjene   (I)   i   poslovne   namjene (K).    Za tu zonu je  Općinsko vijeće Općine Vela Luka u 2017.g. donijelo „Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone  Vela Luka“, koji je objavljen u Službenom glasniku Općine Vela Luka br. 1/17.

Poduzetnička zona Vela Luka je smještena neposredno uz južnu stranu  mjesta  Vela Luka, odnosno uz   glavnu  otočnu  prometnicu,  državnu cestu D118, koja spaja Velu Luku i Korčulu. Trajektno pristanište u Veloj Luci se nalazi na udaljenosti od cca 1 km od središnjeg dijela zone.   Površina  te zone  iznosi  cca  22,0ha, a ista je  nepravilnog  oblika,  izduženog  u  smjeru  sjeverozapad-jugoistok.  Od infrastrukture u izgrađenim dijelovima zone postoji elektroenergetska mreža, vodovod, telefon, sustav odvodnje otpadnih voda, dok isto nedostaje u neizgrađenim dijelovima zone.  

Za nove  investitore u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, Općinsko vijeće Općine Vela Luka je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/18)  odredilo da na traženje vlasnika građevne čestice ili investitora proizvodnog, prerađivačkog ili poslovnog gospodarskog objekta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, isti se oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa, koji inače iznosi  20 kuna/m3 za tu zonu.

Također za nove investitore Općinsko vijeće Općine Vela Luka je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/18)  odredilo da na traženje vlasnika građevne čestice ili investitora proizvodnog, prerađivačkog ili poslovnog gospodarskog objekta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, isti se oslobađa od plaćanja komunalne naknade za prvih 5 godina nakon izgradnje novog proizvodnog, prerađivačkog ili poslovnog objekta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka.  Cijena komunalne naknade ovisi  o namjeni poslovnog prostora i zemljišta, a ista je definirana spomenutom Odlukom o komunalnoj naknadi.

Općina Vela Luka ima u vlasništvu dio zemljišta u jugoistočnom dijelu Poduzetničke zone Vela Luka koje je namijenila iznajmljivanju za potrebe gradnje gospodarskih objekata. To je područje u neposrednoj blizini reciklažnog dvorišta i bivše tvornice „Elektronika“.  Pozivamo potencijalne investitore da se obrate Općini Vela Luka za informacije o mogućnostima najma zemljišta.
 

Dokumenti