Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Statut

Statut

20 Kolovoz

STATUT OPĆINE VELA LUKA
("Službeni glasnik Općine Vela Luka"  04/18 – pročišćeni tekst)

 

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje:
- obilježja i javna priznanja Općine Vela Luka,
- suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- samoupravni djelokrug Općine,
- oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,
- način obavljanja poslova,
- provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
- mjesnu samoupravu, ustrojstvo i rad javnih službi,
- te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Općina Vela Luka je jedinica lokalne samouprave.
Naziv, područje i sjedište Općine Vela Luka određeni su zakonom.
Općina Vela Luka obuhvaća područja naselja Vele Luke i Potirne.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina Vela Luka je pravna osoba.
Sjedište Općine je na adresi: Obala 3 broj 19.
Tijela Općine imaju pečate.

II. OBILJEŽJA OPĆINE VELA LUKA

Članak 4.

Općina Vela Luka ima povijesni grb i zastavu.
Grb Općine Vela Luka sastoji se od plavo obojenog štita u sredini kojeg se nalazi golubica bijele/srebrne boje, sa žutom/zlatnom maslinovom grančicom u kljunu.
Zastava Općine Vela Luka sastoji se od polja plave boje sa grbom Općine u sredini.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 5.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine Vela Luka.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika,  u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Dan Općine Vela Luka je 19. ožujka, blagdan svetog Josipa – zaštitnika Općine Vela Luka, koji se svečano obilježava.
U povodu Dana Općine dodjeljuju se općinska priznanja te priređuje svečanost.
U Općini se svečano obilježavaju sljedeći dani:
- 19.03. - Dan Općine,
- 22.04. - Dan oslobođenja  Vele Luke od fašizma,
- 22.06. - Dan antifašističke borbe,
- 25.06. - Dan državnosti,
- 05.08. - Dan  pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja,
- 26.12. - prvi dan po Božiću.
Pobliže odredbe o načinu obilježavanja navedenih blagdana uredit će se Protokolom Općine.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog  značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva,  znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i  drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 8.

Općinsko vijeće odlučuje o dodjeli javnih priznanja.
Javna priznanja Općine Vela Luka su: priznanje za životno djelo, priznanje za izvanredna  postignuća u protekloj godini,  priznanje za dugogodišnje uspješno javno djelovanje, priznanja za  najuspješnije sportaše.
Osim javnih priznanja iz stavka 2., za pojedine prigode, Općinsko vijeće može ustanoviti i  dodijeliti i druga javna priznanja.
Općinsko vijeće će posebnim odlukama utvrditi: uvjete za dodjelu javnih priznanja, njihov  izgled i oblik, kriterije i postupak dodjele, te način rada tijela koja provode postupak dodjele.

Članak 9.

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Vela Luka osobu koja je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonijela napretku i ugledu Općine.
Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Vela Luka.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze, a počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.
O proglašenju počasnim građaninom Općinsko vijeće odlučuje na prijedlog Općinskog načelnika, bez posebno propisanog postupka.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)    SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,  Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i  inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.


Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada  ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino  razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 12.

Sporazum o suradnji Općine i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom glasniku  Općine Vela Luka“.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.

Članak 14.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito  poslove koji se odnose na:
-  uređenje naselja i stanovanje,
-  prostorno i urbanističko planiranje,
-  komunalno gospodarstvo,
-  brigu o djeci,
-  socijalnu skrb,
-  primarnu zdravstvenu zaštitu,
-  odgoj i osnovno obrazovanje,
-  kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
-  zaštitu potrošača,
-  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
-  protupožarnu i civilnu zaštitu,
-  promet na svom području,
-  ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 15.

Općina Vela Luka može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.


Članak 16.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave,  prenijeti na Županiju, u skladu s njezinim Statutom.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, povjeri obavljanje određenih poslova  iz samoupravnog djelokruga Dubrovačko-neretvanske županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u općini određuju se zakonom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog  referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.
Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno četiri vijećnika, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini, te većina vijeća mjesnih odbora, ako su osnovani na području Općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o  podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini, Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke raspisati referendum.

Članak 19.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati  putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti  20% ukupnog broja birača u Općini Vela Luka.
Općinsko vijeće će raspisati referendum za opoziv u skladu s člankom 18. stavak 5., 6. i 7. Statuta, u dijelu  koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za Zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije  proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u  godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

 
Članak 20.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Vela Luka.
Na postupak referenduma za opoziv, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 20.a

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika, obnašati će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata, obnašati će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Općinskog načelnika iz prethodnog stavka, raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Do provedbe prijevremenih izbora, u slučajevima iz dva prethodna stavka, dužnost Općinskog načelnika obnašati će povjerenik Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, dužan je, bez odgode, obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 20.b

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za  koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem  se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku  pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,  referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan  održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Vela Luka i upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće,  osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu, koja nije obvezatna.


Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata.

Članak 24.

Općinsko vijeće može sazvati zbor građana radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od osobitog značaja za Općinu Vela Luka i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o potrebi sazivanja.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača  upisanih u popis birača Općine Vela Luka.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, osim ako se na zboru ne donese odluka o  tajnom izjašnjavanju,a odluke se donose većinom glasova nazočnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.a
 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.
Mišljenje dobiveno od mjesnog zbora građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine, kao  i  na rad njenih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi  ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Predstavka građana mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građana  koji je potpisuju i njihov osobni identifikacijski broj.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine te ukoliko postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke  komunikacije.

VII. TIJELA  OPĆINE

Članak 28.

Tijela Općine su:
- Općinsko vijeće i
- Općinski načelnik.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka tijelo općine je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom.
Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je Zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno sa Općinskim načelnikom, a dužnost Općinskog  načelnika obnaša ako je mandat Općinskog načelnika  prestao nakon isteka dvije godine mandata u  općini.
Zamjenik iz stavka 2. ovog članka ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.

VII.1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i  akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 30.

Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine Vela Luka,
- donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
- donosi Proračun i odluku o izvršavanju proračuna, Izmjene i dopune Proračuna Općine Vela Luka, te Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- donosi Odluku o privremenom financiranju,
- donosi programe javnih potreba,
- donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  Općine Vela Luka,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine većom od vrijednosti utvrđenih člankom 41. stavak 3. podstavak 6. ovog Statuta, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- odlučuje o promjeni granice Općine Vela Luka,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Vela Luka, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova i izbor rukovodećih osoba, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
- raspisuje referendum,
- bira i razrješava predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća,  
- osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga, te bira i razrješava njihove članove,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- odlučuje o davanju koncesija,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- utvrđuje kriterije, uvjete i postupak za davanje u zakup poslovnog prostora i javnih površina u vlasništvu Općine Vela Luka,
- utvrđuje kriterije, uvjete i način plaćanja općinskih poreza i naknada,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih vijećnika.
Potpredsjednici se, u pravilu, biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Predsjednik određuje koji ga od potpredsjednika zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu  sukladno posebnoj  odluci Općinskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte Općinskog vijeća,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan dostaviti statut, poslovnik, proračun i druge opće akte Predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.

Članak 33.

Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 34.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude
- ako mu prestane prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko  državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineje 5. ovog članka.

Članak 35.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme  vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz prethodnog stavka, mandat miruje po sili zakona.  
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana  prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, te ne može trajati kraće od šest mjeseci.
Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.
Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 36.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge  akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima  kojih je član i glasovati,
- biti biran u radna tijela Općinskog vijeća,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim  koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
- čuvati tajnost podataka koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna  za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika,
- pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja,  izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika  Općinskog vijeća.

Članak 37.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja  akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te  druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

VII.1.1. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 38.

Općinsko vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja  pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i  prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće svojim Poslovnikom  ili posebnim odlukama o osnivanju radnih tijela.

VII. 2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 39.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Članak 40.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih i drugih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odgovoran je za njegovo izvršenje,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini, te nadzire njihov rad,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Vela Luka, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada je ovlašten odlučivati do 70.000,00 kuna.
-  upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Vela Luka,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih od strane Općine za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Općinski načelnik dužan je tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavak 11. ovoga članka Općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Općine Vela Luka“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 41.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 42.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.  ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje  siječanj- lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti  izvješće o pojedinim pitanjima  iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od  dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60  dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 43.
 
Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća.
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Članak 44.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika se, u slučaju iz stavka 2. ovog članka, dužan pridržavati uputa Općinskog načelnika.

Članak 45.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Općine o tome na koji način će obnašati dužnost.
Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.
Općinski načelnik  i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Općine.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slIjedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 46.

Općinski načelnik može osnivati stalna ili povremena savjetodavna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz svog djelokruga, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i  prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz prethodnog stavka utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 47.

Općinskom načelniku, odnosno njegovom zamjeniku, mandat prestaje po sili zakona:
 1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,  sukladno pravilima o dostavi  propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
  3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
  4. ako mu prestane prebivalište na području općine, danom prestanka prebivališta,
 5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno  odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
  6. smrću.
Ako Općinskom načelniku, nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika,  radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Općinskog načelnika.

Članak 48.

Osim u slučajevima iz članka 19. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača Općine Vela Luka,
– 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Vela Luka, Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.
Ako raspisivanje referenduma za opoziv predloži 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.
Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Vela Luka.
Na referendum iz  ovog članka. odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 49.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se  upravni odjeli i službe (upravna tijela) Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 50.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u  slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 51.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su Općinskom načelniku.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 52.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti,  za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 53.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka, osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 54.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili  za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu.
Mjesni odbor je pravna osoba.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni je odbor dužan uvažavati interes Općine Vela Luka u cjelini.

Članak 55.

Područja i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i  prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 56.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati najmanje 20% građana upisanih  u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja  građana, vijeće mjesnog odbora, Općinski načelnik i Općinsko vijeće.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 57.

Prijedlog sadrži podatke o:
- podnositelju inicijative, odnosno predlagatelju,
- nazivu mjesnog odbora,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora,
- osnovama pravila mjesnog odbora,
- zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće, uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 58.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za  osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o  prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 59.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 60.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 61.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od  60 dana.
Vijeće mjesnog odbora ima pet članova.

Članak 62.

Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- bira i razrješava predsjednika vijeća,
- saziva mjesne zborove građana,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
- predlaže osnivanje mjesnih odbora,
- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Vela Luka,
- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
- obavlja i druge propisane poslove.

Članak 63.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti osobito u pogledu vođenja brige o  uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava  komunalni standard građana, vođenju brige o poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana te  izvore sredstava za ostvarenje programa.  

Članak 64.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima, odnosno za rad vijeća mjesnih  odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.
Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će  se posebnom općinskom odlukom.
Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 65.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih  planskih dokumenata Općine Vela Luka te drugih akata od utjecaja na život i rad,
- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova bira predsjednika i potpredsjednika iz svog  sastava na četiri godine.
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 67.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte vijeća,
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o tome,
- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i  Općinskom načelniku za povjerene poslove.

Članak 68.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja,
- raspravljati i izjašnjavati se,
- obavljati povjerene poslove,
- druga prava i dužnosti određene pravilima mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja  prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 70.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i  Općinski načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno  pribavljeno mišljenje građana  mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 71.

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.“

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 72.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Vela Luka, čine imovinu Općine Vela Luka.

Članak 73.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog  Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
Općinski  načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku  gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 74.

Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udjele ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Vela Luka u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkom porezu,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- sponzorstvo, donacije i potpore,
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 75.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa, odnosno visinu  iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza,  porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 76.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 77.

Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim poslovima.

Članak 78.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za  godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31.  prosinca.

Članak 79.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Proračun je temeljni financijski akt Općine.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i  to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 80.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih  prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku  propisanom za donošenje proračuna.

Članak 81.

Općina se može zaduživati u skladu s posebnim zakonom.
Općina može raspisati javni zajam ili izdati obveznice, odnosno druge vrijednosne papire.
Općina može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine,  odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice, u skladu s posebnim zakonom i općim aktima  Općine.

Članak 82.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire  Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 83.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 84.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, upute,  pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 85.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća, na način i u postupku  propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 86.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte  kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba "(upravne stvari)".
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom  postupku.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima  su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 87.

Protiv pojedinačnih akata iz prethodnog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno  odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Članak 87.a
 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 88.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nadležna središnja tijela državne  uprave, svatko u svojem djelokrugu.

Članak 89.

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 90.

Prije nego što stupe na snagu svi opći i važniji pojedinačni akti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik objavljuju se u “Službenom glasniku Općine Vela Luka ”.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave osim ako nije, zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.        

XIII. JAVNOST RADA


Članak 91.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća  u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 92.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica i prenošenjem sjednica putem lokalnih radija,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u "Službenom glasniku Općine Vela Luka" i na web stranicama Općine.

Članak 93.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u "Službenom glasniku Općine Vela Luka" i na web stranicama Općine.Članak 94.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim  oblicima javnog priopćavanja.

Članak 95.

Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine Vela Luka mora biti istaknut naziv tijela, a na  prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA


Članak 96.

Način djelovanja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u  obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 97.

Do donošenja izmjena i dopuna općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Vela Luka, sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Općine Vela Luka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz prethodnog stavka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 98.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.
Postupak i način promjene detaljno je propisan Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 99.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vela Luka", a članak 34. st. 2. stupa na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji.

Općina Vela Luka
Općinsko vijeće
Odbor za Statut i Poslovnik

 

Statut Općine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst), članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 37. sjednici, održanoj  dana 03.04.2013.godine, donijelo je  STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vela Luka.

Dokumenti

Statut Općine Vela Luka

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 4/18
745,89 KB