Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
19.sjednica Općinskog vijeća

29 Rujan

ZAPISNIK sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 18. lipnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 19.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Boris Žuvela, Đana Oreb, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, Silvija Pećanac Bačić, Maja Radman Barčot, Tonko Gugić, Boris Dragojević, Josip Cvitan, Nikša Petković - vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Darko Franulović – općinski pročelnik; Izočni : Ivo Burmas, Vedran Dodig – vijećnici (opravdali izostanak); Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Nikša Petković pita zašto nema zapisnika i vijećničkih pitanja, kojima uobičajeno započinje dnevni red? Tajnik vijeća odgovara da se tako odlučilo na predsjedništvu budući je već u tri navrata sazivano vijeće vezano za ovu tematiku. Danas se želi napokon donijeti odluka. Predsjednik vijeća nadopunjuje da se to izbacilo zbog kratkoće sjednice. Zatim je jednoglasno, sa 11 glasova "za", prihvaćen slijedeći Dnevni red: 1. Odluka o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji dijela obalnog zida obale Kale-Vranac u Veloj Luci, za vrijeme zabrane radova u turističkoj sezoni 2019.g. 2. Odluka o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji luke nautičkog turizma u Veloj Luci, za vrijeme zabrane radova u turističkoj sezoni 2019.g. Točka 1. Odluka o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji dijela obalnog zida obale Kale-Vranac u Veloj Luci, za vrijeme zabrane radova u turističkoj sezoni 2019.g. Načelnica je uvodno obrazložila predmetnu problematiku. Naglasila je da je jučer stiglo mišljenje Ministarstva graditeljstva u kojem stoji da je predstavničko tijelo ono koje donosi odluku o zabrani koju tijekom godine može mijenjati i nadopunjavati. Vijećnici mogu dobiti ovo mišljenje ako žele na uvid. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke, uz napomenu da predmetni radovi što prije budu gotovi s obzirom na osjetljivost lokacije. Nikša Petković, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste i HSS-a, pita kada je mišljenje ministarstva stiglo i zašto se nije dostavilo Odboru i vijećnicima na uvid? Ponovo naglašava da je odluka o zabrani nedorečena i nepotpuna. Podržava ovaj projekt i slaže se da radovi budu što prije gotovi. 3 Stoga će u ime Kluba podržati ovu odluku. Maja Radman Barčot, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, također pita zašto vijećnicima nije jučer putem maila poslano mišljenje ministarstva? Prešlo je u naviku dostavljanje nepotpunih materijala. Temeljem tog mišljenja zaključuje da su apsolutno sve odluke načelnika još od 1993.godine do danas u vezi zabrana radova ljeti bile nezakonite. Klub vijećnika HDZ-a podržava nastavak radova na ovom projektu pa će glasati za ovu odluku. Načelnica odgovara da je jučer ujutro bila odsutna. Kad je došla na Odbor još nije imala ovo mišljenje pa ga nije ni mogla pokazati Odboru. Nema razloga da ga skriva jer ovo tumačenje samo pomaže vijećnicima u donošenju odluke i za slijedeću godinu ćemo biti pametniji. Maja Radman Barčot replicira Načelnici da joj nije opravdanje što je bila odsutna jer ona ima još zaposlenika, tajnika vijeća, koji su to mogli odraditi umjesto nje. Tajnik vijeća objašnjava da ovo tumačenje ministarstva nema veze sa ovom danas odlukom. Ono je samo tumačenje da se odluka tijekom godine može mijenjati, a pravnica Jurković je na prošlom vijeću izvijestila o konkretnije postavljenom pitanju. Također pojašnjava da vijećnik Boris Žuvela može glasati za ovu odluku kao vijećnik iako je zahtjev podnijela ŽLU Vela Luka, čiji je ravnatelj, jer je on ovlaštena osoba ustanove koja traži odobrenje. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 11 glasova "za", donijeta je ODLUKA o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji dijela obalnog zida obale Kale-Vranac u Veloj Luci, za vrijeme zabrane radova u turističkoj sezoni 2019.g. (prema materijalima u privitku) Točka 2. Odluka o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji luke nautičkog turizma u Veloj Luci, za vrijeme zabrane radova u turističkoj sezoni 2019.g. Načelnica objašnjava prijedlog Odluke. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke. Maja Radman Barčot, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, ističe da je zahtjev za ovo odobrenje podnijet do 15.05. Danas je 18.06. i još Općina nije dostavila svoj odgovor. To je protuustavno postupanje Općine. Možda investitor zbog toga nije radio intenzitetom kakvim bi da je dobio odobrenje. Luka nautičkog turizma je velika privatna investicija koja puno utječe na turizam u Veloj Luci. U slučaju neodobrenja ili odgađanja radova investitor bi pretrpio dodatni veliki trošak, čime bi se cijeli projekt doveo u pitanje. Kako nikome nije u interesu da radovi ostanu nedovršeni, Klub vijećnika HDZ-a će podržati ovu odluku. Nikša Petković, u ime HSS-a, naglašava da se ovaj slučaj bitno razlikuje od prethodne točke. Ovi radovi su započeli još u 2018.god. Prekinuti su za vrijeme tadašnje ljetne sezone i trebali su se nastaviti po završetku iste. Međutim, radovi su se nastavili tek 04.01.2019.god. Investitor je sam kriv za to i bespredmetno je da se sad poziva kako nije znao da će Općina produžiti zabranu za još jedan mjesec. Ovo je privatni projekt kojeg su neki prihvatili i kao interes Vele Luke. Smatra da će radovi naštetiti turizmu jer se već neki građani bune. Ovdje treba primijeniti točku 9 naše Odluke o naplati kazne ako se odobri produženje radova u vrijeme zabrane. Zbog svega izrečenog on osobno ne može podržati odluku o odobrenju nastavka radova. 3 Plantić podsjeća da je krajem prošle godine, a na prijedlog bivše vijećnice HSS-a, produžena zabrana radova ljeti od 15.05. Tada su taj prijedlog oduševljeno podržali i vijećnici HDZ-a. Sada, samo 6 mjeseci kasnije, ti isti vijećnici izražavaju zabrinutost za rokove i projekte. Luka nautičkog turizma trebala je ujediniti Lučane, a oni su baš na ovom projektu razjedinjeni. Nitko nije protiv ulaganja i projekata, ali onaj koji želi ulagati trebao bi prvo pokazati poštovanje prema domaćima. U ovoj fazi bi bilo kontraproduktivno da radovi ostanu nedovršeni, stoga će samo iz ovoga razloga on podržati Odluku. Maja Radman Barčot replicira vijećniku Plantiću da generalizira. Također obmanjuje javnost i brka pojmove jer ona nije komentirala rokove projekta, a koji nemaju veze sa rokom za dostavu odgovora Općine na podneseni zahtjev. Predsjednik vijeća moli vijećnike da ne dulje i da se drže teme. Nikša Petković replicira da je njegova prethodnica, bivša vijećnica iz HSS-a, predložila produženje zabrane radova ljeti u najboljoj namjeri, zbog razvoja turizma. On je osobno duboko protiv marine. Zato je dao prijedlog da se naplati kašnjenje izvođenja radova i ako to uđe u okvir ove odluke, on će onda odluku podržati. Predsjednik vijeća objašnjava da se može glasati samo za ovakvu odluku kakva je dostavljena sa obrazloženjem, u kojem se poziva na čl.8 kada bi odgađanje radova prouzročilo veće štete Općini i turizmu. Amandman mora biti u pisanom obliku, a on se kao takav nije dostavio. Nikša Petković zaključuje da je očito da je investitor i izvođač radova kasno započeo radove. Zato on i predlaže naplatiti im kaznu za to. Predlaže da se Načelnica izjasni prihvaća li njegov amandman, kojeg on ima spremnog u pisanom obliku. Načelnica objašnjava da je sve jasno navedeno u obrazloženju Odluke. Na identičan način je donesena i prethodna odluka, pa bi za svih trebali biti isti kriteriji. Ističe da do današnjeg dana nije došla ni jedna pisana službena pritužba na radove. Nikša Petković zaključuje iz rasprave Načelnice da ona ne prihvaća amandman. Naglašava da radovi sigurno neće biti završeni do 30.06.2019.g. do kad će se odobriti produženje. Nakon rasprave, sa 9 glasova "za", 1 glasom "suzdržanim" i 1 glasom "protiv", donijeta je ODLUKA o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji luke nautičkog turizma u Veloj Luci, za vrijeme zabrane radova u turističkoj sezoni 2019.g. (prema materijalima u privitku) Sjednica je završena u 19,40 sati. Predsjednik Zoran Manestar Zapisničar Tatjana Žuvela