Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
18. sjednica Općinskog vijeća II dio

28 Rujan

ZAPISNIK sa nastavka 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održanog 07. lipnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 17.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Boris Žuvela, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, Đana Oreb, Boris Dragojević, Ivo Burmas, Silvija Pećanac Bačić, Maja Radman Barčot, Tonko Gugić, Vedran Dodig, Nikša Petković - vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Sanja Jurković, Darko Franulović – općinski pročelnici; Damir Andreis – direktor komunalnih društava; Izočni : Josip Cvitan,– vijećnik (opravdao izostanak); Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Predsjednik vijeća nastavlja 18.sjednicu vijeća započetu 03. lipnja 2019.godine i prekinutu zbog odlaska četvero vijećnika HDZ-a. Zatim poziva na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Sa 10 glasova "za" i 2 glasa "suzdržana", prihvaćen je slijedeći Dnevni red: 1. Odluka o Izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini 2. Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Vela Luka 3. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vela Luka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 4. Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Vela Luka za provedbu ulaganja Općine Vela Luka unutar tipa operacije 3.1.1. pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LRS "LAG-a – 5" (radi se o projektu: Opremanje Dječjeg vrtića Radost Vela Luka) Točka 1. Odluka o Izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini Predsjednik vijeća nastavlja raspravu o ovoj odluci započetu na prošlom prvom dijelu sjednice. Tatjana Vučetić obrazlaže razloge napuštanja prošlog dijela sjednice od strane vijećnika HDZ-a. Napuštanjem sjednice oni su izrazili nezadovoljstvo slabim funkcioniranjem vijeća: naime, nije bio osiguran kvorum jer je ostalo 6 vijećnika. Također, nisu se pojavili određeni vijećnici zbog škakljive teme. Predlagatelj odluke, dakle vlast uz koaliciju, mora osigurati da se predložena odluka usvoji. I svaki slijedeći put kad se ne osigura kvorum, vijećnici HDZ-a će isto postupiti. Ivo Burmas replicira da kad se govori o nezavisnim vijećnicima da se oni točno imenuju jer on sebe ne smatra vijećnikom na vlasti. Maja Radman Barčot ističe da je investitor na vrijeme podnio zahtjev za produženje radova na izgradnji Luke nautičkog turizma, projekta kojeg HDZ od početka podržava. Načelnica je trebala odmah donijeti odluku o produženju, ali ona tek 20 dana nakon zabrane radova saziva vijeće za izmjenu Odluke koju je sama predložila početkom godine. Želi prebaciti sa sebe odgovornost 5 na vijeće da ono donese odluku o produženju kako bi izbjegla političku štetu s obzirom na određeni negativni publicitet koji ovaj projekt nosi. Nikša Petković ističe da u poslovniku o radu vijeća nigdje ne stoji ovo o čemu vijećnici HDZ-a govore vezano za kvorum. Vijeće donosi odluke koje onda izvršna vlast treba provoditi. Do sada je vijeće bilo servis Načelnika i upravo je dobro da se donese ova odluka jer Načelnica može samostalno odlučivati o projektima samo do 70 tisuća kn vrijednosti. Podsjeća da je prošli dio sjednice prekinut kada su se vijećnici trebali izjasniti o njegovim amandmanima pa traži da se sjednica nastavi u tom smjeru. Boris Žuvela naglašava da se ovdje ne radi o usklađenju sa Zakonom već sa presudom određenog suda, a to nije pravilno. Ovdje nije u pitanju hoće li se odobriti produženje radova već hoće li tu odluku donijeti Načelnica ili vijeće? Po odluci investitor ne smije biti dužan, a što je sa izvođačem radova? Smatra da Načelnica prebacuje odgovornost na vijeće. Načelnica ističe da je ova odluka poslana svim vijećnicima još u 2018.g. prije nego što je došla na Odbor za komunalnu infrastrukturu da daju svoje primjedbe. Tako su se promijenile zone i datum zabrane radova. Odluku nije pisala Načelnica jer nije ni pravnik ni inženjer ali su je vijećnici usvojili. Naknadno se utvrdilo da je odluka nezakonita jer se ovlast sa vijeća prebacuje na Načelnicu za odobrenja u vrijeme zabrane. Zato se sada želi nju uskladiti sa Zakonom. Ivo Burmas zaključuje da bi glasao za ovu odluku lani. Ali se danas donosi odluka da bi se pogodovalo određenom investitoru. Ne bi se ovoliko raspravljalo da se radi o luškom investitoru i luškim izvođačima radova. Stoga bi bilo najbolje da se donese odluka da se dozvoli rad cijelog ljeta. Maja Barčot replicira Načelnici da je ona pravnik kad njoj odgovara, jer se upustila u pravna tumačenja amandmana predloženih na prošlom dijelu sjednice. Pita što je sa svim ostalim investitorima koji su uredno podnijeli isti zahtjev do 15.05.? Općina se neprofesionalno odnosi jer joj svi moraju biti isti i jer premašuje rok od 30 dana za odgovor na zahtjev. Ako ova odluka nije u skladu sa Zakonom, znači li to da su svi dosadašnji načelnici donosili nezakonite odluke?! Odluka koju je donio Visoki upravni sud za jednu općinu nije obvezujuća odluka i za sve ostale općine. Boris Žuvela replicira vijećniku Burmasu da je on, kao Načelnik, bio odobrio produženje radova na hotelu Korkyra. Smatra da je to ispravna odluka jer je bolje završiti započeto nego ostaviti nedovršene radove u srcu sezone. Tonko Gugić moli vijećnike da se vrate na predmet rasprave. Presuda suda treba biti vodilja svim općinama da ne prave iste greške. Ako se primjenjuje protuzakonita odluka, investitor može tužiti onoga koji mu je radove zabranio i zatražiti naknadu štete u milijunskim iznosima. Načelnik ne bi smio preuzeti tu odgovornost na sebe i Općinu. Ovom izmjenom se upravo štite interesi Općine. Ističe da on osobno, dok je bio Načelnik, nije znao da je dosadašnja odluka bila protuzakonita. Ivo Burmas podsjeća da se odluka poslala na obrazloženje Informatoru koji je rekao da se ne smiju mijenjati značajne točke odluke. On smatra da je ovo promjena značajne točke jer se ovlast prebacuje sa Načelnice na vijeće. Načelnica čita odgovor Informatora u kojem stoji da se ne smiju mijenjati bitni elementi, osobito vrijeme i područje važenja zabrane. To ovdje nije slučaj. Podsjeća da je 2014.g. suglasnost za radove na Pomorsko putničkom terminalu ljeti donijelo vijeće, a ne Načelnik. Maja Radman Barčot ističe da je Informator časopis kao što ga ima svako javno-pravno tijelo, u kojem su dana različita pravna tumačenja. Samo je Zakon jedini mjerodavan. Pojedinačna odluka 5 Upravnog suda neke općine nije generalna i ne vrijedi za sve općine. Tonko Gugić replicira vijećnici Radman Barčot da je jedno Informator, a drugo Viši upravni sud kojeg nema svaka općina. Predsjednik vijeća upozorava vijećnike da se drže teme dnevnog reda i da ne polemiziraju. Vijećnica Radman Barčot replicira vijećniku Gugiću da je istina da je jedan Visoki upravni sud, ali da se ono što se odnosi na jednu općinu ne mora odnositi i na druge, već se za svaku sredinu donosi pojedinačna odluka. Tatjana Vučetić replicira da se ne slaže da je uvijek za sve kriv HDZ, a drugi nisu za ništa. Boris Žuvela ističe da se trebalo zatražiti mišljenje Ministarstva uprave o pravnoj valjanosti ove odluke. Nikša Petković naglašava da Statut i Poslovnik utvrđuju tko je nadležan u kojim područjima. Zato nam ne trebaju mišljenja drugih. Podsjeća da se prvo treba donijeti odluka o predloženim amandmanima. Sanja Jurković, Pročelnica Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, iznosi svoje mišljenje kao pravnik. Replicira vijećniku Petkoviću da se vrijednost do 70 tisuća kn odnosi samo na raspolaganje nekretninama i drugom imovinom Općine, dakle to ne stoji za ovu odluku. Na ovo se odnosi osnovni princip da tijelo koje donosi odluku o ovome propisano je Zakonom, u ovom slučaju Zakonom o gradnji, i to je predstavničko tijelo. Svaka odluka sadrži suštinske (materijalno-pravne) i postupovne odredbe. Važnije su suštinske jer su one osnovne. Informator je važan časopis koji drži seminare pravnicima na kojima ih uči propisima i njihovoj primjeni u pravu. Ova odluka je nedovoljno razrađena. Odnosi se na sve vrste radova i na cijelo građevinsko područje. Odredba da Načelnica odlučuje o produženju radova zaista pravno strši. Opreza radi bilo bi poželjno promijeniti samo ovu odredbu jer je protuzakonita. Tatjana Vučetić replicira vijećniku Petkoviću da uporno inzistira na amandmanima nakon što je Načelnica jasno objasnila da se ova odluka po Zakonu može mijenjati samo u ovoj točki. Nikša Petković ističe da se replicirati može samo prethodnom govorniku. Podnio je amandmane radi poboljšanja odluke jer je i pravnica naglasila da je ova odluka nedovoljno jasna. Boris Žuvela pita zašto se kod mijenjanja odluke nije više pravno raspravilo pa se jasnije utvrdilo na koliki se rok radovi mogu produžiti i na koje se radove odnose kazne? Ovakva odluka je manjkava. Nikša Petković ističe kako se iz prethodnog izlaganja potvrđuju njegovi amandmani jer samo promjenom odluke u jednoj točki problem se ne rješava. Zatim ponovo čita amandmane. Načelnica se ponovo izjašnjava da ne može prihvatiti amandmane jer se njima u bitnome mijenja odluka što Zakon ne dopušta. Darko Franulović, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, slaže se da je odluka nejasno definirana u dijelovima na koje je upozorio vijećnik Žuvela. Maja Radman Barčot pita jeli Načelnica mogla odobriti produženje radova čije bi odgađanje prouzročilo veće štete Općini i turizmu i jeli bi to bila protuzakonita odluka? Riskira se propadanje projekta zbog otezanja odluke. 5 Pročelnica Jurković odgovara da je Načelnica to mogla odobriti uz veliki rizik da ta njena odluka bude predmet tužbe. Vijećnik Petković, kao predlagatelj, povlači predložene amandmane. Boris Žuvela pita zašto stoji da Odluka stupa na snagu objavom u Službenom glasniku, kad inače odluke i akti stupaju na snagu 8 dana od objave u Službenom glasniku? Tajnik vijeća i pročelnica Jurković objašnjavaju da odluke u pravilu stupaju na snagu 8.dana od objave, ali iznimno najranije danom objave. Ovo je iznimna situacija jer su već rokovi probijeni. Ivo Burmas zaključuje da radovi nisu stali, ništa se ne riskira već pogoduje jednom interesu. Zato on neće podržati odluku i ponovo predlaže za slijedeću godinu ukinuti zabranu radova ljeti. Boris Dragojević replicira vijećnici Vučetić da nezavisni vijećnici nisu na vlasti već da ponekad dignu ruku da bi vlast funkcionirala. Nije ga briga konkretno za ovu odluku. Nakon rasprave, sa 8 glasova "za" i 4 glasa "suzdržana", donijeta je ODLUKA o Izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini (prema materijalima u privitku) Točka 2. Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Vela Luka Načelnica je uvodno objasnila ovu točku. Sa 10 glasova "za" i 2 glasa "suzdržana", donijeta je ODLUKA o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Vela Luka (prema materijalima u privitku) Točka 3. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vela Luka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Načelnica objašnjava ovu odluku. Sa 11 glasova "za" i 1 glasom "protiv", donijeta je ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Vela Luka (prema materijalima u privitku) Sjednici se pridružuju i Miranda Oreb, ravnateljica dječjeg vrtića Radost, te Maja Barčot, viša stručna suradnica za nacionalne i EU fondove. 5 Točka 4. Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Vela Luka za provedbu ulaganja Općine Vela Luka unutar tipa operacije 3.1.1. pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LRS "LAG-a – 5" (radi se o projektu: Opremanje Dječjeg vrtića Radost Vela Luka) Načelnica uvodno kazuje par riječi o ovoj odluci. Maja Barčot ukratko objašnjava ovaj projekt. Ravnateljica vrtića dodatno obrazlaže detalje projekta. Boris Žuvela podržava svaka nastojanja za poboljšanje rada vrtića. Vedran Dodig pita postoji li pisani trag detaljnog troškovnika? Maja Barčot objašnjava da specificirani troškovnik odnosno plan nabave postoji. Tek nakon odluke vijeća može se preko agroneta zatražiti ponuda za specificiranu opremu. Naglašava da se radi o procijenjenoj vrijednosti od oko 179 tisuća kn sa PDV-om. Ivan Plantić također podržava investiranje u vrtić. Nakon rasprave, sa 11 glasova "za" i 1 glasom "protiv", donijeta je ODLUKA o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Vela Luka za provedbu ulaganja Općine Vela Luka unutar tipa operacije 3.1.1. pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LRS "LAG-a – 5" (radi se o projektu: Opremanje Dječjeg vrtića Radost Vela Luka) (prema materijalima u privitku) Sjednica je završena u 18,33 sati. Predsjednik Zoran Manestar Zapisničar Tatjana Žuvela