Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

16. tematska sjednica Općinskog vijeća

16. tematska sjednica Općinskog vijeća

25 Rujan

ZAPISNIK Sa tematske sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 04.04. 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 18.30 sati, snimano te javno emitirano putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Ivan Plantić, Boris Dragojević, Silvija Pećanac Bačić, Đana Oreb, Ivo Burmas, Tatjana Vučetić, Vedran Dodig, Željka Gugić – vijećnici; Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice (na sjednicu stigao u 19.00 sati), Tino Žuvela, Ivo Žuvela – županijski vijećnici Marin Barčot – ravnatelj Doma zdravlja Vela Luka, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Izočni : Maja Radman Barčot, Josip Cvitan – vijećnici (opravdali izostanak) i Boris Žuvela – vijećnik (nije opravdao izostanak) Predsjednik vijeća na početku sjednice je napomenuo da je Načelnica morala na službeni put u Zagreb u Ministarstvo kulture te je obrazložio razloge sazivanja tematske sjednice te pozvao vijećnike na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Nakon toga je jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvaćen slijedeći D n e v n i r e d: 1. Rasprava o stanju zdravstvene zaštite na području Općine Vela Luka Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je napomenuo da je po zaprimanju prijedloga za sazivanje tematske sjednice od strane Kluba vijećnika Nezavisne liste i HSS-a je Predsjedništvo odlučilo da se sazove sjednica sa predmetnom tematikom te da se dostave prijedlozi zaključaka što je i učinjeno te su predmetni Zaključci dostavljeni vijećnicima. Predsjednik je zamolio da u ime predlagatelja Vedran Dodig obrazloži postupanje vezano uz isto. U svom izlaganju vijećnik Dodig je obrazložio razloge koji su ponukali Klub te uvodno napomenuo probleme koji se javljaju u funkcioniranju sustava zdravstvene zaštite u državi koji se reflektiraju i na funkcioniranje sustava zdravstva u županiji pa tako i vele Luke te predložio prijedloge zaključaka kako slijedi: 1. Po pitanju dugoročnih kadrovskih problema tj. tijek izobrazbe zdravstvenih djelatnika (liječnika u konkretnom slučaju) Dubrovačko-neretvanske županije: Općinsko vijeće traži da se točno i ne dvosmisleno odredi tko je dužan financirati specijalizaciju liječnika medicine.Isto tako potrebno je u što kraćem roku donijeti strategiju kadrovskog planiranja te hodogram mjera po pitanju aktualnog nedostatka specijalista i odlaska istih u mirovinu. 2. Po pitanju organizacije zakonom novo-definiranih dežurstava u domu zdravlja na području općine Vela Luka Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18 na snazi od 01.01.2019. članak 195.: Općinsko vijeće traži da se jasno definira izvor prihoda iz kojih će se dežurstva financirati. 3. Po pitanju specifičnosti pružanja zdravstvene usluge na otocima: Općinsko vijeće traži da se od strane županijskih tijela donese poseban dokument kojim će se definirati oblik i (nad)standard zdravstvene usluge koja će građanima biti zajamčena kako zbog geografske izoliranosti tako i zbog specifičnosti potreba otočana u zimskim i ljetnim razdobljima. 4. Po pitanju dostupnosti dijagnostičkih službi (RTG, CT, laboratorijske pretrage i sl.): Općinsko vijeće traži da se napokon organizira dvadeset i četvero-satna (24h) pripravnost istih uključujući neradne dane kako građani izoliranih područja (otočani) ne bi vikendom bili građani drugog reda. 5. Po pitanju suradnje zdravstvenih institucija i ustanova: Jasno definirati protokole postupanja u hitnim i specifičnim situacijama kako mladi liječnici koji su sve češće zaposlenici u našim intstitucijama ne bi morali improvizirati na terenu, a što je trenutno čest slučaj. Predsjednik potom otvara raspravu: - Željka Gugić naglašava da je HSS već duže vrijeme upozoravao na probleme koji u zdravstvu u općini mogu eskalirati s naglaskom i na izmještanje Hitne medicinske službe te nepostojanje 24-satnog dežurtsva u Domu zdravlja te traži da se uvede dežurstvo u Domu zdravlja ako ne tijekom čitavog dana barem od 7.00 do 23.00, te da je neophodno zajedničko djelovanje da se učini sve da se Dom zdravlja kadrovski ne ugasi što bi značilo i zatvaranje doma, - Ivan Plantić naglašava da se stvara situacija da će se adekvatna zdravstvena zaštita pružati u onim sredinama i onima koji imaju dovoljno sredstava za plaćanje te usluge te naglašava da je bitno osigurati kadrove i zanima ga može li to Županija osigurati, - Ravnatelj Doma zdravlja Marin Barčot naglašava da je svjestan situacije sa specijalizacijama te da trenutno imaju dvoje liječnika na specijalizaciji koje financiraju te da za dodatne nemaju sredstava, šta se pripravnosti tiče osiguravamo sredstva zajedno sa ostalim susjednim općinama, a šta se ustroja i komunikacije odnosno protokola tiče između županijske bolnice , doma zdravlja i hitne medicinske službe tiče to je pitanje koje mora riješiti ministarstvo. O problematici specijalizanata odnosno problema nedostajućeg kadra ginekolog i pedijatar napomenuo je da se ni na raspisane natječaje za prijam u radni odnos odnosno za specijalizaciju nije javljao nitko. - Tatjana Vučetić napominje da sjednica nije sazvana prema poslovniku te da je povod očito MOST-ov podnesak upućen na županijsku skupštinu kojim se proziva Župan DNŽ, zaboravljajući da županija u slučaju materijalne potpore zdravstvenoj zaštiti u Veloj Luci uvelike pomaže. Naglašava da je potrebno odvojiti nadležnost županije i nadležnost općine koja u okviru svojih može odrediti neke mjere kao što je visina stipendija za medicinske studije, osiguranje smještaja liječnicima, bonusi na plaću što je sve neophodno predvidjeti u proračunu Općine. - Tonko Gugić izražava zadovoljstvo predloženim zaključcima te je neophodno u suradnji sa županijom ustrajati na njima i soigurati uvjete za kadrovsko ekipiranje ali i za ulaganje u materijalna sredstva rada za koje tvrdi da su ipak na višoj razini. Općina bi trebala u svom Socijalnom programu za narednu godinu uvrstiti i stavku potpore Domu zdravlja u cilju rješenja kadrovske problematike. Predlažem da se o ovoj problematici raspravlja na vijeću još jednom do kraja godine da vidimo kakvo će tada biti stanje. - Ivo Burmas navodi jedno od rješenja s otoka Hvara (Jelsa) na koji je način rješeno pitanje liječnika i pita da li postoji plan kadrovskih rješenja u Domu zdravlja te plan specijalizacija, - Marin Barčot napominje da se planovi donose na godišnjoj razini te dostavljaju Ministarstvu redovno ali zainteresiranih nakon raspisivanja Natječaja nema zainteresiranih. Također obrazlaže problematiku Hitne medicinske pomoći i pripravnosti. - Vedran Dodig naglašava da je sazivanje sjednice bilo u kratkom roku iz razloga što je neophodno ukazati što prije na probleme koji se radi sveopćeg stanja u zdravstvu reflektiraju i na Velu Luku te da je ovo tek početak vjerovatno dugotrajnog procesa promjena koje je neophodno provesti da bi se stanje diglo na viši kvalitativni noivo pružanja zdravstvene zaštite i na taj način osiguranja kvalitete življenja na otoku. Zadnji primjeri koji su se događali u Metkoviću očito su digli na noge tamošnje stanovništvo i neophodno je dati potporu svakom pokušaju da se problemi artikuliraju i ponude rješenja. Primjer koji je naveo Boris Dragojević odnosi se na Sućuraj ne na Jelsu. - Tatjana Vučetić smatra da ovo što je ponuđeno kao Prijedlog Zaključaka nema snage, da je dio prijedloga riješen to jest osigurano je to što se traži te da nema svrhe da se kao takav „ovaj papir“ prihvati. - Boris Dragojević pita kako se predmetna kadrovska problematika rješava u Korčuli. Zasigurno je rješenje u osiguranju smještaja te adekvatne plaće što u svakom slučaju zapošljavanje na otoku čini atraktivnijim. - Mrin Barčot naglašava da u Korčuli imaju problema sa liječnicima obiteljske medicine no inače na nivou države je problem u tome što se tvrdi da ima dovoljan broj liječnika no da je njihov raspored kriv. Naime da je većina u velikim centrima (Zagreb, Split, Rijeka...) dok u malim sredinama nedostaje liječnika. - Tatjana Vučetić moli Zamjenika Načelnice te predsjednika vijeća da iznesu svoj stva te da se očituju o prijedlogu da se rebalansom osiguraju sredstva za financiranje povećanih stipendija za medicinske studije i plaćanje smještaja odnosno gradnje stanova. - Dragiša Barčot se osvrće na predmetni prijedlog te predlaže da se eventualno osiguranje stanova za liječnike koji bi došli uz odredbu u Ugovoru da nakon određenog perioda stan dobiju u vlasništvo. - Zoran Manestar se slaže s prijedlozima te da će upoznati Načelnicu za eventualni rebalans Proračuna odnosno uvrštavanje predloženog u Prroračun Općine za 2020. godinu. - Ivo Žuvela iskazuje podršku zaključcima te da će na Županijskoj skupštini diskutirati u tom smislu. Slaže se sa prijedlogom Tonka Gugića da se do kraja godine na Dnevni red Općinskog vijeća uvrsti točka na kojoj bi se razmotrilo što je ostvareno od predloženog. Nakon što je rasprava završena sa 9 glasova za i 1 suzdržan prihvaćeni su predmetni predloženi Zaključci te je Predsjednik zaključio sjednicu. Završeno u 20.28.