Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

31 Siječanj

ZAPISNIK sa 14.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 30. Siječnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 18.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Josip Cvitan, Đana Oreb, Ivo Burmas, Maja Radman Barčot, Željka Gugić, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, Silvija Pećanac Bačić, Vedran Dodig, Boris Žuvela, Boris Dragojević (od 18.15) – vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Ana Jobst – Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije,Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Damir Andreis – direktor komunalnih društava Izočni: Ivo Burmas, Vedran Dodig (vijećnici) – (opravdali izostanak) Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Predsjednik vijeća zamolio je da se vijećnici izjasne o Zapisnicima sa 12. i 13. Sjednice. Budući nije bilo primjedaba Zapisnici su jednoglasno prihvaćeni. Predsjednik vijeća zatim je pozvao vijećnike na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvaćen je slijedeći Dnevni red: 1. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj Uvodno obrazloženje o predmetnom prijedlogu Odluke dala je Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Ana Jobst i naglasila je da se visina određuje za pojedina naselja, a kako na području Općine Vela Luka postoji samo jedno naselje određeno je za čitavo područje ista visina „paušala“. Moguće je iznimno odrediti različite visine za pojedine Ulice u naselju ali tome prethodi utvrđivanje jasnih kriterija kako bi se mogle odrediti pojedine Ulice. Načelnica je naglasila da je obaveza jedinica lokalne samouprave da do kraja siječnja donesu predmetnu Odluku budući ukoliko se ista ne donese biti će određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna za čitavo područje naselja. Dosadašnja visina iznosila je 300,00 kuna po krevetu za čitavo područje naselja Vela Luka. Predlaže da visina ostane ista. Stav Odbora za financije i proračun iznio je Tonko Gugić. Odbor predlaže da se predmetna odluka u tekstu kako je predloženo prihvati. Potom je predsjednik otvorio raspravu. Maja Radman Barčot ispred kluba vijećnika HDZ-a iznosi njihov stav koji je bio u savjetovanju sa javnošću i pisano bio dostavljen da se ovisno o komunalnoj razvijenosti utvrde dvije zone. Jedna u kojoj bi paušal bio 300,00 i druga u kojoj bi bio 150,00 kuna. Smatra da je neophodno učiniti razliku između onih područja gdje je infrastruktura u potpunosti dovedena do objekta koji se iznajmljuje u odnosu na ona područja gdje Općina nije osigurala cestu, struju, vodu ... Vijećnici HDZ-a će biti suzdržani pri glasanja o prijedlogu Odluke. Željka Gugić je naglasila da se i HSS očitovao za prijedlog kakav je i HDZ-a sve iz istog razloga to jest da komunalna razvijenost nije na svim područjima Općine ista te da treba napraviti razliku u iznosu paušalnog poreza. U svakom slučaju Općina mora nastojati da osigura jednaku kvalitetu komunalne infrastrukture na čitavom području naselja. Dodatno obrazloženje o obvezi plaćanja paušala na području na kojem se smještajna jedinica nalazi dala je Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Ana Jobst. Maja Radman Barčot naglašava da je Načelnica predložila rješenje ovog pitanja bez imalo osjećaja za raznolikost uređenja komunalne infrastrukture, bez analize pojedinih slučajeva i po sistemu bolje ne uzburkati duhove te prigovara da su se stručne službe trebale potruditi da izvrše pravednu kategorizaciju. Naglašava potrebu da se za slijedeću godinu isto učini. Načelnica napominje da je i na Predsjedništvu i na Odboru bilo govora o kategorizaciji pojedinih područja te u skladu s tim određivanje drugačijih iznosa „paušala“. Također naglašava da bi se smanjenjem paušala na 150,00 kuna smanjio i priliv sredstava u Općinsku blagajnu te bi za ulaganja u infrastrukturu bila sredstva znatno smanjena. Zoran Manestar upozorava vijećnike da nedonošenje predmetne Odluke povlači za sobom zakonsku obvezu da se za naselje Vela Luka mora primjeniti visina paušala od 750,00 kuna. Načelnica predlaže da se u zapisnik unese Zaključak kojim bi se do rujna 2019. godine utvrdila obveza donošenja nove Odluke o paušalu za 2020. godine. Ivan Plantić se čudi kako je moguće da se HDZ u drugim sredinama gdje ima većinu u predstavničkom tijelu uglavnom zalaže za povećanje visine paušala dok u Veloj Luci gdje je HDZ oporba traži da se iznos smanji. Josip Cvitan naglašava da ne bi trebali demagoški o ovoj problematici diskutirati već konstruktivno utvrditi stanje na terenu i realno utvrditi visinu poreza. Boris Dragojević naglašava potrebu izrade akta kojim bi se definirali kriteriji za ocjenjivanje pojedine zone u kojoj se nalaze smještajne jedinice. Tonko Gugić napominje da je Klub vijećnika SDP-a za ovakav prijedlog odluke, a što se tiče kriterija za ocijenjivanje komunalno/infrastrukturne razvijanosti smatra da će ih u raspravi biti napretek. Boris Žuvela smatra da se nije s ozbiljnošću prišlo razradi predmetne odluke već da je prijedlog sačinjen na brzinu i bez detaljne analize problematike koju rješava. Načelnica je opetovano naglasila potrebu da se predmetna odluka donese u obliku kakav je predložen, a da se zapisnički definira (što je i prihvaćeno) slijedeći Zaključak: „Zadužuju se Načelnica i općinske službe da do rujna 2019. godine izrade novi prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj kojim bi se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, odredila te razradili posebni kriteriji za pojedine zone naselja.“ Vijećnici su pri glasovanju sa 7 glasova ZA i 4 suzdržana prihvatili prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj kako slijedi: „Visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, na području Općine Vela Luka utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna.“ Završeno u 19.10.