Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

09 Siječanj

ZAPISNIK sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 20.12. 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 16.30 sati, snimano te javno emitirano putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočno je bilo 11 vijećnika i to: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Silvija Pećanac Bačić, Đana Oreb, Ivo Burmas, Tatjana Vučetić, Vedran Dodig, Ivan Plantić, Maja Radman Barčot, Josip Cvitan, Željka Gugić – vijećnice i vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Darko Franulović – Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, Ana Jobst – Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Branko Joković – Pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo i Vanjo Žuvela – savjetnik za imovinsko pravne i opće poslove/Tajnik Općinskog vijeća. Nenazočni vijećnici: Boris Dragojević i Boris Žuvela (opravdali izostanak) Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak). Na početku sjednice Predsjednik je zamolio vijećnike da uzmu u obzir da radi kratkoće sazivanja 13. sjednice nije dostavljen zapisnik sa 12. Sjednice te će isti biti dostavljen za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća. Potom je Predsjednik zamolio vijećnike da se izjasne o Dnevnom redu koji je sa 11 glasova ZA prihvaćen kako slijedi: 1.Vijećnička pitanja i prijedlozi 2. Donošenje Proračuna Općine Vela Luka za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu (Opći dio, posebni dio i Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2019. - 2021. Godine) 3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vela Luka za 2019. godinu 4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. godini 5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. godini 6. Program uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2019. godini 7. Program trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini 8. Program potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2019. godinu 9. Program poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu 10. Socijalni program Općine Vela Luka u 2019. godini 11. Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu Općine Vela Luka u 2019. godini 12. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Vela Luka u 2019. godini 13. Izvješće o provedbi programa upravljanja nekretninama za 2018. godinu (Klasa:021-05/17-03/051, Urbroj: 2138/05-02-17-01 od 22.12.2017. godine) 14. Program upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka u 2019. godini 15. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina i cjenika za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području općine Vela Luka 16. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na kuće za odmor 17. Zaključak o imenovanju članova međuopćinskog zajedničkog odbora za rješenje pitanja granice između Općine Blato i Vela Luka Na početku je predsjednik zamolio da se vijećnici prijave za Vijećnička pitanja i prijedloge. Prijavile su se: Žaljka Gugić (pitala je Načelnicu što je poduzela bi se nastavilo sa realizacijom projekta navodnjavanja Općinskih polja te da li je uputila zahtjev za proširenje projekta na preostala polja, što se poduzima za realizaciju projekta nove katastarske izmjere budući je dosta gradova i općina krenulo u taj postupak te što je učinjeno za omogućavanje 24- satnog dežurstva Hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Veloj Luci, Maja Radman Barčot (zašto je skinuta s Dnevnog reda točka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Vela Luka, kad je Načelnica na prošloj sjednici rekla da će se o istoj raspravljati na slijedećoj). Načelnica je odgovorila na navedeno s time što je Željka Gugić izrazila nezadovoljstvo odgovorima, dok je Maja Radman Barčot zadovoljna obrazloženjem budući će obveza donošenja predmetnog akta biti moguća po stupanju pripadajućih Zakona i Pravilnika nakon nove godine, odnosno od 02. Siječnja 2019. Godine. Proračun Općine Vela Luka za 2019. Godinu obrazlagala je Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Ana Jobst i to njegov Opći i Posebni dio. Naglasila je da je Proračun predviđen u iznosu od cca 16.000.000,00 godine što je povećanje u odnosu proračun od 2018. godine u visini od cca 4.000.000,00 kuna. Smatra da je povećanje realno te da iako su dijelom iskazane i neke želje (za koje tek treba vidjeti hoće li se ostvariti) ali da će se nastojati realizirati. Također je napomenula da se u proračun uvrstilo i dio prijedloga pojedinih klubova nakon provedene javne rasprave odnosno poziva Klubovima da se izjasne o eventualnim svojim prijedlozima da se pojedine stavke uvrste u proračun. Naglasila je da je Odbor za financije i proračun predložio slijedeći Amandman koji je Predlagatelj prihvatio: Financiranje iz općih prihoda i primitaka U Programu 1014 Zaštita okoliša, Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost, Rashodi za usluge 323, Poziciju proračuna R0180 - Povećanje energetske učinkovitosti, umanjiti za 20.000,00 kuna, te će ukupan iznos na toj poziciji biti 10.000,00 kn. U Programu 1007 Gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo, Aktivnost A100002 Poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i obrtništva, Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 352, Poziciju proračuna R0080 – Subvencije kamata na poduzetničke kredite, povećati za iznos od 20.000,00 kuna, te će ukupan iznos na toj poziciji biti 30.000,00 kn. Plan razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna obrazložio je Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Darko Franulović. Naglasio je da je predmetni Plan razvojnih programa usklađen sa Proračunom te da je Odbor za komunalnu infrastrukturu imao slijedeće Amandmane koje je Predlagatelj prihvatio: Plan razvojnih projekata Općine Vela Luka za razdoblje 2019-2021.g. 1.U tablici u Članku 1. za stavku „Projektna dokumentacija uređenja centra Vele Luke“, iz „PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE“, mijenja se iznos u 2019.g., te sada glasi: 40.000,00. 2.U istoj tablici za stavku „Izgradnja vodovodne mreže Vela Luka- Stračinčica“, iz „PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE“, mijenja se iznos u 2019.g., te sada glasi: 20.000,00. 3.U istoj tablici naziv stavke „Izgradnja vodovodne mreže Potirna – Triporti - Poplat“, mijenja se i glasi: „Izgradnja vodovodne mreže Potirna – Triporti - Poplat - Garma - Vela Luka“. 4.U skladu sa prethodnim amandmanima, mijenjaju se i pripadajuće sume u tablici. U raspravi o Proračunu Maja Radman Barčot je naglasila da je dobro što se prijedloge OO HDZ-a uvrstilo u proračun ali da to nikako nije dovoljno budućči su neke stavke prenapuhane i teško da će se moći realizirati. I za proračun 2018. godine OO HDZ je dao neke prijedloga za ono što se nije realiziralo zato smatraju da ni ove godine neće biti provedeno. Tonko Gugić je naglasio da mu se čini da je Proračun realan te da ga je moguće provesti naravno uz veliki trud. Vedran Dodig naglašava da je ipak Proračun iskaz želja te da nije siguran u potpunu realnost no kako je ovo najvažniji dokument Općine trebalo bi ga podržati i naravno potruditi se da se isti realizira. Načelnica je nabrojila najvažnije projekte koje realizira Općina kako samostalno tako i u suradnji sa Općinom Blato. Josip Cvitan naglašava da se premalo sredstava izvlači iz EU fondova. Neke su stavke totalno sumnjive i sigurno neše biti izvršene. Kako to da su Blatski vrtić/Općina dobili sredstva višestruko veće od naših za projekt vrtića. Tatjana Vučetić se pita što je to kroz ovih 6 godina SDP-ove vlasti realizirano i koji su to projekti koje Načelnica namjerava dovesti kraju. Proračun su izu godine u godinu - brojke, brojke, brojke... Ali koliko su realne to je upitno. Načelnica napominje naglasak će biti na slijedećim projektima: Sanacija deponija Sitnica, reciklažno dvorište, riva ispred Ožbalta, Dječji vrtić – projektna dokumentacija i nastavak elektrifikacije (trafo stanice), Josip Cvitan naglašava da postoje jednostavna rješenja i za Dječji vrtić (problem tople vode i grijanja) te Ošjak (problem WC-a), a ako se ni to to ne može riješit o kojim se većim projektima ovdje govori. Željka Gugić naglašava da je neophodno zasukati rukave u Općinskim službama i krenuti što prije u realizaciju. Nakog glasovanja sa 8 glasova ZA i 3 POTIV donesen je Proračun Općine Vela Luka za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu (Opći dio, posebni dio i Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2019. - 2021. godine) Ana Jobst obraložila je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Vela Luka za 2019. godinu te je ista donesena sa 8 glasova ZA i 3 Suzdržana. Darko Franulović obrazložio je prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2019. Godine koji je prihvaćen sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA uz amandmane Odbora komunalnu infrastrukturu koje je prihvatio Predlagatelj Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019.g. 1.U tekstualnom dijelu Programa u stavci „A2 - Projektna dokumentacija uređenja centra Vele Luke“, riječi „50.000,00 kuna“, mijenjaju se i glase: „40.000,00 kuna“. 2.U tekstualnom dijelu Programa u stavci „A8 - Uređenje nerazvrstanih cesta“, rečenica: „U 2019.g. planira se trošak od 180.000 kuna.“, mijenja se i glasi: „U 2019.g. planira se trošak od 180.000 kuna, za širenje i asfaltiranje ceste odnosno dijela Ulice 4, od Kali do Pinskog rata.“. 3.U tekstualnom dijelu Programa u stavci „A11 - Uređenje nerazvrstane ceste Vela Luka-Garma-Poplat“, na kraju rečenice: „Prije asfaltiranja potrebno je da Vodovod d.o.o. Blato dobije građevinsku dozvolu za vodoopskrbni cjevovod „Južni krak”, te u cestu ugradi vodovodne cijevi od predjela Pupanj do uvale Poplat.“ dodaju se riječi: „ , te do Kaline i Triporata“. 4.U tekstualnom dijelu Programa u stavci „B5 – Izgradnja vodovodne mreže Vela Luka - Stračinčica“, rečenica: „U 2019.g. planira se financiranje dodatnih radova na širenju i uređenju ceste koji nisu financirani kroz izgradnju vodovodne mreže Vela Luka – Stračinčica, u iznosu od 10.000,00 kuna.“, mijenja se i glasi: „U 2019.g. planira se sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže do glavice Sv. Ivana u Gradini, u iznosu od 20.000,00 kuna. “. 5.U tekstualnom dijelu Programa naziv stavke „B7 - Izgradnja vodovodne mreže Potirna – Triporti – Poplat“, mijenja se i glasi: „B7 - Izgradnja vodovodne mreže Potirna – Triporti – Poplat – Garma - Vela Luka“. Također se mijenja naziv iste stavke u ostatku tekstualnog i tabličnog dijela programa. 6.U tekstualnom dijelu Programa u stavci „C4 – Izgradnja reciklažnog dvorišta“, tekst: „542.129,00,00“, mijenja se i glasi: „542.129,00“. 7.U tabličnom dijelu Programa u stavci „A2 Projektna dokumentacija uređenja centra Vele Luke“, iznos za 2019.g.: „50.000,00“, mijenja se i glasi: „40.000,00“. Također se mijenjaju pripadajuće sume u tablici. 8.U tabličnom dijelu Programa u stavci „B5 Izgradnja vodovodne mreže Vela Luka- Stračinčica“, iznos za 2019.g.: „10.000,00“, mijenja se i glasi: „20.000,00“. Također se mijenjaju pripadajuće sume u tablici. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. Godini i Program uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2019. godini obrazlagao je Darko Franulović i isti su nakon kraće rasprave doneseni sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA. Program trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, obrazložio je Darko Franulović te je isti donesen sa 11 glasova ZA. Načelnica je obrazložila Program potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2019. godinu te je isti sa 8 glasova ZA prihvaćen. Program poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. Godinu obrazložila je načelnica Općine a nakon kraće rasprave uz prijedlog amandmana vijećnice Željke Gugić « Poduzetnički inkubator osnovat će se do 30. Lipnja 2019. Godine», Prihvaćen sa 11 glasova ZA. Socijalni program Općine Vela Luka u 2019. godini obrazložio je Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo uz amandman Josipa Cvitana da se u točci 2. PRAVO NA BESPLATNI PETOSATNI BORAVAK I DODATNO SUBVENCIONIRANJE CIJENE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU iznos od 20% poveća na 40% te sada glasi: „Roditelji koji imaju dvoje i više djece u Dječjem vrtiću, oslobađaju se plaćanja dijela troškova u iznosu od 40% od pune cijene boravka po djetetu, koje iznose: 320,00 kn mjesečno za petosatni boravak (64,00 kn), 550,00 kn za devetosatni boravka (110,00 kn), te 600,00 kn mjesečno za djecu u jaslicama (120,00 kn), pod uvjetom da su rješenjem HZMO-a korisnici prava na dječji doplatak. Samohrani roditelj može ostvariti pravo na dodatno subvencioniranje i za jedno dijete u dječjem vrtiću uz uvjet da ispunjava uvjet dječjeg doplatka. O utvrđenom pravu se donosi rješenje za tekuću pedagošku godinu.“ Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu Općine Vela Luka u 2019. godini nakon obrazloženja Branka Jokovića prihvaćen je sa 11 glasova ZA. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo i poljoprivredu obrazložio je Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Vela Luka u 2019. godini te je isti prihvaćen za 10 glasova ZA. Načelnica je ukratko obrazložila Izvješće o provedbi programa upravljanja nekretninama za 2018. godinu (Klasa:021-05/17-03/051, Urbroj: 2138/05-02-17-01 od 22.12.2017. godine) koji je prihvaćen sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. Program upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka u 2019. godini prihvaćen je sa 8. Glasova ZA i 3 SUZDRŽANA uz amandman Predlagatelja na Članak 7. u kojem je dodana stavka: „uknjižbu građevinskih terena u Triportima“. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina i cjenika za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području općine Vela Luka prihvaćene su sa 11. glasova ZA nakon obrazloženja Darka Franulovića. Također su sa 11. glasova ZA prihvaćene Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na kuće za odmor i Zaključak o imenovanju članova međuopćinskog zajedničkog odbora za rješenje pitanja granice između Općine Blato i Vela Luka. Budući je iscrpljen Dnevni red uz prigodnu čestitku povodom Božića i Nove godine Predsjednik je zaključio sjednicu u 20.15. sati.