Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka

12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka

10 Prosinac

ZAPISNIK sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 06.12. 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 17.00 sati, snimano te javno emitirano putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonči Gugić, Boris Dragojević, Đana Oreb, Ivan Plantić, Ivo Burmas, Tatjana Vučetić, Maja Radman Barčot, Josip Cvitan, Željka Gugić – vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Darko Franulović – Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, Ana Jobst – Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Damir Andreis – direktor komunalnih društava i Vanjo Žuvela – savjetnik za imovinsko pravne i opće poslove/Tajnik Općinskog vijeća. Izočni : Boris Žuvela nije opravdao izostanak, Silvija Pećanac Bačić i Vedran Dodig – opravdali izostanak (vijećnici) Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak). Na početku sjednice Predsjednik je pozvao vijećnike da se izjasne o Zapisniku sa 11. Sjednice Općinskog vijeća, koji su nakon glasanja prihvaćeni bez primjedbi sa 10 glasova ZA. Potom je Predsjednik vijeća zamolio vijećnike da se izjasne o predloženom Dnevnom redu i nakon glasanja sa 10 glasova ZA, prihvaćen je slijedeći Dnevni red 1.Vijećnička pitanja i prijedlozi 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. godini 3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. godini 4. Izmjene i dopune Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2018. godini 5. Izmjene i dopune Programa trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini 6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2018. godinu - Opći dio, posebni dio i Plan razvojnih programa Općine Vela Luka 7. Odluka o pokriću manjka prihoda na dan 31.12.2017. godine 8. Odluka o komunalnoj naknadi 9. Odluka o komunalnom doprinosu 10. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini 11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vela Luka 12. Odluka o usvajanju godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vela Luka u 2018. Godini 13. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2019.godini Vijećnička pitanja te prijedloge izložili su kako slijedi: Željka Gugić (što se poduzima za postupanje radi „nove katastarske izmjere“, gdje se stalo sa projektom navodnjavanja, predlažem pokretanja postupka nove turističke kategorizacije Općine – predlaže 4 kategorije) Maja Radman Barčot (da li načelnica ima u vidu obvezu donošenja o visini paušalnog iznosa za smještajne jedinice, što se radi da bi se poboljšalo katastrofalno stanje na groblju, koliko se od prijedloga za poboljšanje „komunalnog nereda“ učinilo), Tatjana Vučetić (što je poduzeto za sanaciju rive ispred Ožbalta, što je Načelnica poduzela po prijavi da komunalni redar tokom radnom vremena obavlja privatne poslove), Josip Cvitan (što Načelnica poduzima za rješenje WC-a u VK Ošjak budući je isti od strane novog vlasnika Sokolane zatvoren jer se nalazi na čestici Sokolane, naplaćene kazne prometnog redara su u smiješnim iznosima) Boris Dragojević (Ambalaži je isključena struja – što Načelnica poduzima da udruga Likovno stvaralaštvo dobije adekvatan prostor i nastavi s projektom Luka mozaika, ako policijska postaja ne postoji u Veloj Luci zašto su tri parkirna mjesta rezervirana za službenike koji ih koriste i kada nisu u službi, što je Načelnica poduzela radi sanacije oštećenja trajektnog pristaništa), Đana Oreb (u kojoj je fazi projekt sanacije odlagališta otpada Sitnica, kada će biti dovršeno popločavanje ispred trgovine Konzum), Tonči Gugić (u kojoj su fazi realizacije pojedinih Trafo stanica, predlaže da se iznađe rješenje za oborinske vode kod prodajnog centra Konzum na Močnom lazu) Ivan Plantić (u kojoj je fazi projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića, gdje se stalo sa projektom Reciklažnog dvorišta, što je dogovoreno na sastanku u Hrvatskim vodama vezano uz projekt navodnjavanja u DNŽ) Ivo Burmas (budući je na Saboru postavljeno pitanje od strane zastupnika MOST-a nezavisnih lista o nastavku radova na novom putničkom terminalu ima li Načelnica saznanja o tome kada bi isti započeli ili će isti biti zaustavljen, što se poduzima da se u Centru za kulturu postavi vrijedna međunarodna zbirka jer se govorilo da je za to potrebno izdvojiti sredstava za osiguranje objekta odnosno angažirati zaštitarsku tvrtku) Načelnica je potom odgovarala na pitanja, a za dio njih napomenula je da će dostaviti pisane odgovore. Dio vijećnika iskazao je nezadovoljstvo odgovorima. U jednom trenutku nastala je prepirka između vijećnika Ivana Plantića te Maje Radman Barčot nakon čega je Predsjednik vijeća vijećniku Plantiću izrekao opomenu. Pročelnik upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Darko Franulović obrazlagao je slijedeće točke: 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. godini 3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. godini 4. Izmjene i dopune Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2018. godini 5. Izmjene i dopune Programa trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini Predlagatelj je napomenuo da je Odbor za komunalnu infrastrukturu predložio amandmane kako slijedi: U Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. Godini točka A1 sada glasi: Uređenje parkinga na groblju i nadstrešnice ispred mrtvačnice U 2018.g. planira se utrošiti 20.000,00 kuna, za dio troškova uređenja čestica zemlje 1858 i 1868/1, sve K.O. Vela Luka, koje se nalaze sa sjeverozapadne strane groblja u Veloj Luci. Čestice je Ministarstvo državne imovine darovalo u 2018.g. Općini Vela Luka temeljem sklopljenog ugovora, a iste su trenutno u postupku uknjižbe na Općinu Vela Luka. To zemljište se prema spomenutom ugovoru treba urediti u skladu sa idejnim rješenjem „Prijedlog proširenja mjesnog groblja, Vela Luka” izrađenog od tvrtke TimBolje d.o.o. u 2015.g. U Izmjenama i dopunama Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2018. Godini u Članku 1. Stavku 1. Druga alineja sada glasi: U 2018.g. planira se utrošiti 20.000,00 kuna, za dio troškova uređenja čestica zemlje 1858 i 1868/1, sve K.O. Vela Luka, koje se nalaze sa sjeverozapadne strane groblja u Veloj Luci. Čestice je Ministarstvo državne imovine darovalo u 2018.g. Općini Vela Luka temeljem sklopljenog ugovora, a iste su trenutno u postupku uknjižbe. To zemljište se prema spomenutom ugovoru treba urediti u skladu sa idejnim rješenjem „Prijedlog proširenja mjesnog groblja, Vela Luka” izrađenog od tvrtke TimBolje d.o.o. u 2015.g. U raspravama je naglašeno da je očito bilo loše planirano u proračunu te da je vidljivo da se veliki dio planiranih aktivnosti nije realizirao. Nakon glasovanja prihvaćeni su navedeni akti sa predmetnim Andmanima. Obrazloženje vezano uz Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2018. Godinu i to Općeg i posebnog dijela iznijela je Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, a o Rebalansu Plana razvojnih programa (koji je sastavni dio Izmjena i dopuna proračuna Općine Vela Luka za 2018. Godinu) uvodno je govorio Pročelnik upravnog odjlea za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti. U raspravama je naglašeno da neke planirane stavke u značajnom iznosu nisu realizirane stoga je predmetni Rebalans nerealan i krije niz manjkavosti. Nakon glasovanja vijećnici su izglasali predmetne akte. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti obrazložio je prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi koja je prihvaćena uz Amandman Odbora za komunalnu infrastrukturu i Amandman Kluba vijećnika HDZ-a Vela Luka te sada Članak 14. Stavak 1. Alineja 6. Glasi: potpuno oslobađanje - u slučaju kad je nekretnina obveznika novoizgrađeni proizvodni, prerađivački ili poslovni gospodarski objekt u Poduzetničkoj zoni Vela Luka – za vrijeme od 5 godine od dana dobivanja uporabne dozvole ili od dana početka korištenja tog objekta (ukoliko se isti koristi bez uporabne dozvole). Odluku o komunalnom doprinosu obrazložio je Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti te je obrazložio i dva Amandmana Odbora za komunalnu infrstarukturu koji su prihvaćeni kako slijedi: U članku 8. Stavak 2. glasi: Ako je Općina Vela Luka u skladu s posebnim zakonom, kojim se uređuje prostorno uređenje, sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu s tim ugovorom. U članku 9. Stavak 1. Alineja 3. glasi: potpuno oslobađanje - u slučaju kad je vlasnik građevne čestice, odnosno investitor proizvodnog, prerađivačkog ili poslovnog gospodarskog objekta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka. Odluka o privremenoj zabrani radova u turističkoj sezoni donesena je uz amandman Odbora za komunalnu infrastrukturu i vijećnice Željke Gugić na Članak 6. odluke i sada glasi: (1) U I. zoni zabranjuju se radovi iz članka 1. ove Odluke, u vremenu od 15. svibnja do 30. rujna. (3) U II. zoni dozvoljeno je izvođenje radova iz članka 1. ove Odluke, tijekom cijele godine. Također je izmijenjen Grafički prikaz Zona zabrane. Načelnica Katarina Gugić obrazlagala je: Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vela Luka Odluku o usvajanju godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vela Luka u 2018. Godini Odluku o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2019.godini. Predmetne odluke donesene su jdnoglasno i bez rasprave. Budući je iscrpljen Dnevni red Predsjednik je zaključio 12. Sjednicu Općinskog vijeća Vela Luka. Završeno u 19.25.