Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

06 Studeni

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 31.10. 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 17.30 sati, snimano te javno emitirano putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Boris Dragojević, Boris Žuvela, Silvija Pećanac Bačić, Đana Oreb, Ivo Burmas, Tatjana Vučetić, Vedran Dodig, Maja Radman Barčot, Josip Cvitan, Željka Gugić – vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Darko Franulović – Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, Damir Andreis – direktor komunalnih društava i Vanjo Žuvela – savjetnik za imovinsko pravne i opće poslove/Tajnik Općinskog vijeća. Izočni : Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak). Na početku sjednice Predsjednik je pozvao vijećnike da se izjasne o Zapisnicima sa 6., 7. 8. i 10. Sjednice Općinskog vijeća, koji su nakon glasanja prihvaćeni bez primjedbi sa 12 glasova ZA. Potom je Predsjednik zamolio vijećnike da se izmjeni, u pozivu dostavljeni, Dnevni red budući zbog službenih obaveza nije pristupio početku sjednice, vijećnik koji je trebao biti imenovan umjesto vijećnika koji je dao ostavku. Nakon glasanja sa 12 glasova ZA, uz predloženu izmjenu redoslijeda, prihvaćen je slijedeći Dnevni red 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Vela Luka 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka - Polaganje prisege novog vijećnika 4. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu 5. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje dijela infrastrukturnog objekta – sustava odvodnje otpadnih voda u Zubaća vali 6. Prijedlog Odluke o očitovanju na prijedlog Plana za 2. ponovnu javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 7. Prijedlog Odluke o o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Vela Luka 8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuno Odluke nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka 10. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik 11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 12. Prijedlog Odluke orazrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 13. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za uređenje općinskih granica Ad. 1. Vijećnici su postavljali slijedeća pitanja i predlagali kako slijedi: - Željka Gugić – što je poduzeto za postupanje u skladu s projektom navodnjavanja na području Općine te postupanjem vezano uz novu katastarsku izmjeru, što se poduzima za aktiviranjem poduzetničke zone te zašto se kanalizacijski sustav ne proširi dalje prema uvali Plitvine budući je dio stambenih objekata na tom području legaliziran, - Ivo Burmas – što prije sanirati rupu na asfaltu u blizini hotela Posejdon i oštećenje rive na trajektnom pristaništu, - Maja Radman Barčot – zašto Općina nije prijavila projekt za Dječji vrtić za poboljšanje materijalnih uvjeta te što je Načelnica na sastanku u Dubrovniku sa nadležnima iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova naglasila kao projekte od važnosti za Općinu Vela Luka, - Josip Cvitan – godina dana je prošla od dogovora vezano uz uređenje prostora VK Ošjak, a ništa nije učinjeno, kad će se ukloniti bankomat u blizini mozaika u parku na Veloj rivi te što Općina poduzima vezano uz sve lošiju brodsku povezanost s kopnom, - Silvija Bačić Pećanac – očekuje komentar Načelnice o njenom stavu prema ribarskoj luci budući na društvenim mrežama stoji da Općina ne podupire taj projekt također je zanima podatak o broju dolazaka nautičkih plovila u Veloj Luci, - Đana Oreb – da li su obavljeni kontakti sa Općinom Blato vezano uz problematiku sporne granice između općina i što je sa postupanjem vezano uz novu katastarsku izmjeru, - Vedran Dodig – što prije ukloniti bankomat u parku na Veloj rivi, što se poduzima sa aktivacijom poduzetničke zone i u kojoj je fazi preuzimanje Fortezze HUM i poluotoka Privale od strane Ministarstva državne imovine i Ministarstva obrane, - Boris Žuvela – da li se poduzimaju određene mjere vezano uz pronatalitetnu problematiku, traži da se u listu deficitarnih zanimanja uvrsti i zvanje „medicinski/a biokemičar/ka“ i što Općina poduzima za koncesioniranje plaža, - Tonko Gugić – što Općina čini da se aktivira Poduzetnička zona i da li su obavljeni kontakti sa novim vlasnicima Montmontaža-Greben d.o.o., - Tatjana Vučetić – da li je išta poduzeto vezano uz odluku vijeća da se ukine stari put koji prelazi preko starog dijela Kalosa te traži pisano izvjeće o poduzetim radnjama u vezi sa stavljanjem u funkciju trafo stanice Guvno. Načelnica je odgovorila na veći dio pitanja a za dio će odgovore dostaviti u pisanom obliku. U 18.15. sjednici je pristupio Ivan Plantić. Ad. 2. Predsjednik je zamolio predsjednicu Mandatnog povjerenstva da pročita Izvješće vezano uz ostavku vijećnika Barčot Tonka. Potom je vijeće jednoglasno prihvatilo Zaključak o primanju na znanje predmetno Izvješće. Ad. 3. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Rješenja o razrješenju vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka Tonka Barčota i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka, nakon čega je vijećnik Ivan Plantić položio svečanu prisegu. Ad.4. Nakon rasprave u kojoj je Klub vijećnika HDZ-a tražio izuzeće od glasovanja Predsjednika vijeća donesena je Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu. Ad.5. Nakon rasprave u kojoj je Klub vijećnika HDZ-a tražio izuzeće od glasovanja Predsjednika vijeća donesena je Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje dijela infrastrukturnog objekta – sustava odvodnje otpadnih voda u Zubaća vali. Ad.6. Uz amandmane odbora za Gospodarstvo i poljoprivredu i Odbora za komunalnu infrastrukturu prihvaćena je Odluka o očitovanju na prijedlog Plana za 2. ponovnu javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Ad. 7. Bez primjedbi vijećnici su prihvatili Prijedlog Odluke o o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Vela Luka. Ad. 8. Nakon obrazloženja Pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalnu infratsrukturu prihvaćen je Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade. Ad. 9. Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka Ad.10 Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik, kojom je razrješen dužnosti člana Tonko Barčot, a imenovan Ivan Plantić. Ad.11. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja, kojom je dužnosti člana razrješen Tonko Barčot a imenovan Ivan Plantić. Ad.12. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja donesena je Odluka o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, kojom se dužnosti člana razrješava Tonko Barčot, a imenuje članom Dragiša Barčot. Ad. 13. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja donesena je Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za uređenje općinskih granica, kojom se dužnosti člana razrješava Tonko Barčot, a imenuje članom Zoran Manestar. Budući su raspravljene sve točke Dnevnog reda Predsjednik je zaključio sjednicu.