Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

R J E Š E N J E o utvrđivanju lista prvenstva za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

R J E Š E N J E o utvrđivanju lista prvenstva za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

21 Studeni

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja („Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br. 10/2010), Liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020. (KLASA: 604-01/19-01/002, URBROJ: 2138/05-01-19-01 od 17. listopada 2019.g.) i Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 604-01/19-01/003

URBROJ: 2138/05-01-19-01 od 18.10.2018.), Povjerenstvo za stipendije Općine Vela Luka je na svojoj sjednici održanoj dana 19. studenog 2019.g. donijelo slijedeće:
 
R J E Š E N J E
o utvrđivanju lista prvenstva za dodjelu stipendija za
školsku/akademsku godinu 2019/2020.
 
1.) Dana 24. listopada 2019.g. raspisan je natječaj za dodjelu stipendija Općine Vela Luka temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010). Na predmetni natječaj je u otvorenom roku pristiglo 11 molbi.
Nakon bodovanja i analize pristiglih molbi Povjerenstvo za stipendije je utvrdilo odgovarajuću listu prvenstva u skladu sa člankom 1. Liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020. za kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 7., te u skladu sa člankom 2. Liste za kandidate od rednog broja 8. do 10.
1. N. Žuvela, Prirodoslovno-matematički fakultet Split - smjer matematika, 61
2. M. Tabain, Medicinska škola Dubrovnik - medicinska sestra, 60
3. A. Rubeša, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (studij sestrinstva), 50
4. E. Chiarini, Medicinska škola Dubrovnik - medicinska sestra, 39
5. K. Padovan, Pomorski fakultet Split - studij pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 33
6. I. Šeparović, Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu preddiplomski stručni studij Elektronika, 30
7. B. Dragojević, Pravni fakultet Osijek, 20
8. T. Sokač, Ekonomski fakultet Split - poslovna ekonomija, 54
9. S. Padovan, Pomorski fakultet Split - preddiplomski studij pomorski menadžment, 50
10. N. Hrboka, Pravni fakultete Zagreb Studijski centar za socijalni rad, 44
11. L. Marinović, Muzička akademija Zagreb - studij za instrumentaliste, 30
2.) Listom deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020. (KLASA: 604-01/19-01/002, URBROJ: 2138/05-01-19-01 od 17. listopada 2019.g.) utvrđena su deficitarna zanimanja koja ispunjavaju kandidati od r.br.1 do r.br.7, dok su kandidati od r.br. 8 do r.br. 10 uvršteni u skladu sa člankom 2. Liste deficitarnih zanimanja - do popune broja planiranog broja stipendija – u skladu sa tekućom odlukom o visini i broju stipendija.
 
3.) Odlukom o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020. predviđeno je 10 stipendija prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, pa će se sa kandidatima od 1. do 10. zaključiti ugovori o stipendiranju.
 
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja kojim su utvrđene liste prvenstva može se izjaviti žalba Općinskoj načelnici u roku od osam (8) dana, od dana isticanja liste. Žalba se predaje u pismenom obliku na zapisnik.
 
 
Predsjednik povjerenstva za dodjelu stipendija
zamjenik načelnice
Dragiša Barčot
 
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Povjerenstvo za stipendije
 
KLASA: 604-01/19-01/005
URBROJ: 2138/05-01/1-19-01
Vela Luka, 19. studenog 2019.g.