Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća

16 Prosinac

Na temelju članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 07/18), sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća za

18.12. 2019. godine (srijeda) s početkom u 16.00 sati u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2019.g. i (Izmijene i dopune) Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2019. - 2021.g.

3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. g.

4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. godini

5. Donošenje Proračuna Općine Vela Luka za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Opći dio, posebni dio i Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2020. - 2022. godine)

6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vela Luka za 2020. godinu

7. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2020. godini

8. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2020. godini

9. Program uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2020. godini

10. Program trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini

11. Program potpora poljoprivredi na području Općine Vela Luka za 2020. godinu

12. Program poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2020. godinu

13. Socijalni program Općine Vela Luka u 2020. godini

14. Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu Općine Vela Luka u 2020. godini

15. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Vela Luka u 2020. godini

16. Izvješće o provedbi programa upravljanja nekretninama za 2019. godinu (Klasa: 021-05/18-03/130, Urbroj: 2138/05-02-18-01 od 21. prosinca 2018. godine)

17. Program upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vela Luka u 2020. godini

18. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na kuće za odmor

19. Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zamljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vela Luka

20. Program raspolaganja poljoprivrednim zamljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vela Luka

21. Odluka o davanju zahtjeva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske Županije

22. Odluka o pokretanju postupka katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove (osnivanja) zemljišne knjige za K.O. Vela Luka

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Manestar, v.r.

 

KLASA: 021-05/19-01011/

URBROJ: 2138/05- 02-19-01

Vela Luka, 12.12 .2019. godine.