Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

27 Rujan

Na temelju članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 07/18), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća za

02. 10. 2019. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u Općinskoj vijećnici
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D n e v n i r e d:
 
1.Vijećnička pitanja i prijedlozi
 
2.Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2019. Godinu i Izmijenjeni i dopunjeni Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2019. - 2021. godinu
 
3.Odluka o Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. godini
 
4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2019. godini
 
5.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2019. godinu i Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2019.g. do 30.06.2019.godine
 
6.Izvješće Načelnice o radu za period siječanj – lipanj 2019. godine
 
7.Odluka o komunalnom redu
 
8.Odluka o prijenosu vodnih građevina javne vodoopskrbe
 
9.Odluka o prijenosu vodnih građevina javne odvodnje
 
 
10.Odluka o izradi Strategije razvoja prometa na području Općine Vela Luka
 
11.Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini KO Vela Luka a radi izgradnje TS Prihonja
 
12.Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje kabelskog voda na dionici TS Korkyra – TS Centar – TS Guvno
 
13.Odluka O izmjeni Odluke o inicijativi za osnivanje Memorijalne zbirke Olivera Dragojevića (pri „Centru za kulturu Vela Luka“) i aktivnostima za obilježavanje trajnog sjećanja na Olivera Dragojevića
 
14.Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Centra za kulturu Vela Luka
15.Odluka o cijeni i razdoblju naplate usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
 
Napomena:
Molim Vas da spriječenost prisustvovanju sjednici na vrijeme opravdate (tel. 295 900).
Molim da izvršite uvid u materijale koji će vam tijekom dana biti dostavljeni te da me kontaktirate ukoliko neki od njih nedostaje.
Za točke Dnevnog reda 2., 3. i 4. tiskane materijale ste zaprimili sa pozivom za 21. sjednicu.
 
KLASA: 021-05/19-01/009
URBROJ: 2138/05- 02-19-01
Vela Luka, 26. 09. 2019. godine