Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Odluku o financiranju projekata u izdavaštvu Općine Vela Luka u 2019.g.

Odluku o financiranju projekata u izdavaštvu Općine Vela Luka u 2019.g.

13 Rujan

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik Općine Vela Luka br. 4/2018) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), Općinska načelnica Općine Vela Luka 24. srpnja 2019. godine donosi:

Odluku o financiranju projekata u izdavaštvu
Općine Vela Luka u 2019.g.
Članak 1.
Po provedenom javnom natječaj za financiranje projekata u izdavaštvu KLASA: 400-08/19-01/014, URBROJ: 2138/05–01-19-01 od 19.06.2019.g., a na osnovi provedenog postupka provjere prijavljenih programa i projekata koje je proveo Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava kako slijedi:
• prijavitelj Udruga LANTERNA
naziv programa ili projekta „HRVATSKI NARODNI OBIČAJI U VELOJ LUCI“
odobrena sredstva 6.000,00 kn
• prijavitelj Udruga LANTERNA
naziv programa ili projekta Časopis: „LANTERNA 3“
odobrena sredstva 10.000,00 kn
• prijavitelj Udruga NAŠI TRUDI
naziv programa ili projekta : „`JUBAV, MA SE SPOMINJE“
odobrena sredstva 4.000,00 kn
Članak 2.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na ovu Odluku u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima javnog natječaja, a prigovor se podnosi u pisanom obliku poštom preporučeno, na adresu Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
Članak 3.
Po konačnosti ove Odluke sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.
Članak 4.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo.
Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka, www.velaluka.hr , kao i u Službenom Glasniku Općine Vela Luka.
 
Općinska načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.
 
KLASA: 400-08/19-01/014
URBROJ: 2138/05–01-19-05
Vela Luka, 12.09.2019.