Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Odluka o sufinanciranju projekata u poljoprivredi Općine Vela Luka u 2019.g.

Odluka o sufinanciranju projekata u poljoprivredi Općine Vela Luka u 2019.g.

13 Prosinac

 Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik Općine Vela Luka br. 4/2018) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), Općinska načelnica Općine Vela Luka 5. rujna 2019. godine donosi:

 
Odluku o sufinanciranju projekata u poljoprivredi
Općine Vela Luka u 2019.g.
 
Članak 1.
Po provedenom javnom natječaj za financiranje projekata u poljoprivredi KLASA: 400-08/19-01/015, URBROJ: 2138/05–01-19-01 od 19.06.2019.g., a na temelju provedenog postupka provjere prijavljenih programa i projekata koje je proveo Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava kako slijedi:
 
prijavitelj Udruga privatnih šumoposjednika
naziv programa ili projekta Uređenje šumskih, poljoprivrednih cesta i staza
odobrena sredstva 5.000,00 kn
 
prijavitelj Udruga NAŠI TRUDI
naziv programa ili projekta „Priroda na dlanu“
odobrena sredstva 3.000,00 kn
 
prijavitelj Udruga MASLINARA
naziv programa ili projekta Promocija rezultata projekta ARISTOIL
odobrena sredstva 7.000,00 kn
 
prijavitelj Udruga MASLINARA
naziv programa ili projekta Zaštićena oznaka zemljopisnog
odobrena sredstva 10.000,00 kn
 
Članak 2.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na ovu Odluku u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima javnog natječaja, a prigovor se podnosi u pisanom obliku poštom preporučeno, na adresu Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
 
Članak 3.
Po konačnosti ove Odluke sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.
 
Članak 4.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo.
 
Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka, www.velaluka.hr , kao i u Službenom Glasniku Općine Vela Luka.
 
Općinska načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.
 
KLASA: 400-08/19-01/015
URBROJ: 2138/05–01-19-05
Vela Luka, 12.09.2019.