Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

JAVNI POZIV za subvenciju kamata na poduzetničke kredite

JAVNI POZIV za subvenciju kamata na poduzetničke kredite

19 Kolovoz

Temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka 17/18), Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo raspisuje JAVNI POZIV Za dodjelu potpora male vrijednosti za subvenciju kamata za poduzetničke kredite ostvarene putem projekta Dubrovačko – neretvanske županije „SKOR–Subvencijom kamate do održivog razvoja“ 1. Opće odredbe Javnim pozivom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za subvencija kamata za poduzetničke kredite ostvarene putem projekta Dubrovačko – neretvanske županije „SKOR–Subvencijom kamate do održivog razvoja“ (u danjem tekstu: Javni poziv) propisuju se uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti koji će se provoditi u sklopu Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu. (1) Ovaj javni poziv predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na potpore male vrijednosti) OJ EU L 352, 24.12.2013. p.l), (u danjem tekstu: de minimis Uredba) (2) Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Javnom pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. (3) Potpore iz stavka 2. ovog članka se dodjeljuju jednom poduzetniku, kako je definirani u članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. (4) Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije prelaziti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. (5) Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići. (6) Ako bi se dodjelom potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja granica iz stavka 5. ovog članka, ni jedna od tih potpora ne može imati koristi de minimis Uredbe. 2. Svrha i cilj Općina Vela Luka donijela je Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Program“) kojemu je svrha stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja kroz osnaživanje i poticanje na razvoj malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva te poboljšanje turističke ponude na području općine Vela Luka. Ciljevi Programa su u prvom redu da se njegovom provedbom potakne male gospodarstvenike i obrtnike da budu nositelji razvoja u našoj Općini koji će korištenjem prirodnih i prostornih resursa te postojećih i novih gospodarskih objekata stvoriti dugoročno povoljno okruženje za uspješno poslovanje, rast i razvoj, te poticanje osnivanja i započinjanja poslovanja novih gospodarskih subjekata i proširenje poslovanja postojećih pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost što uključuje i nova zapošljavanja. Program donosi više mjera od kojih je u sklopu Mjere za dodjelu potpora donesena mjera 1.1. Subvencije kamata za poduzetničke kredite (u daljnjem tekstu: „Mjera“). Poduzetnici i obrtnici koji dostave zahtjeve Upravnom odjelu za gospodarstvo Dubrovačko-neretvanske županije i čiji projekti budu odobreni za dodjelu poduzetničkih kredita, subvencionirat će i Općina na način i pod uvjetima utvrđenim Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije. Za dodjelu sredstava putem ove mjere Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo raspisuje ovaj Javni poziv koji sadrži prihvatljive korisnike, kriterije za dodjelu potpora,namjenu, iznos kredita, intenzitet potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjev, rokove i način podnošenja zahtjeva, te način dodjele potpore,kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i instrument osiguranja. 3. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici Mjere su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to: - fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti, - obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG, - zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost i fizičke osobe slobodnih zanimanja, - mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu. 4. Kriteriji za dodjelu Prihvatljivi korisnici su oni koji: - imaju sjedište na području općine Vela Luka, - imaju sjedište izvan područja općine Vela Luka imaju na području općine Vela Luka poslovnu jedinicu ili izdvojeni pogon u kojem slučaju subvenciju iz ovog Javnog poziva mogu koristiti samo za ulaganja u poslovne objekte koji se nalaze na području općine Vela Luka, - registrirani su za djelatnost prema prihvatljivom NKD-u; popis prihvatljivih NKD se nalazi u prilogu Javnog poziva, - nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vela Luka kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, - dobivena kreditna sredstva se odnose na investiciju koja se provodi na području općine Vela Luka, - imaju Ugovor o kreditu s poslovnom bankom u sklopu projekta SKOR, - da imaju Odluku o odobravanju subvencije koju donosi Povjerenstvo za provođenje aktivnosti i dodjelu subvencija po kreditnom programu "SKOR - Subvencijom kamate do održivog razvoja" i financijske provjere poslovanja poduzetnika, - nisu primili potpore male vrijednosti ili su primili potpore male vrijednosti u iznosima opisanim Uredbom Komisije (EU) (br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.)i Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24. prosinca 2013.). 5. Namjena Javim pozivom se u skladu sa propozicijama Projekta “SKOR – Subvencijom kamate do održivog razvoja” Dubrovačko – neretvanske odobravaju krediti za slijedeće namjene: - kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskog objekta, - kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskog objekta, - informatizacija poslovanja, - nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, - obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja do 30% (maksimalno 200.000,00 kuna) Krediti se ne odobravaju za slijedeće namjene: - kupovina udjela u trgovačkim društvima, - troškove financirane drugim javnim izvorima financiranja (dvostruko financiranje), - ulaganja u kockarnice, igračnice, točionice pića i caffe barove, - ulaganja u trgovinu, - ulaganje u poljoprivrednu djelatnost (osim opreme), - kupovina zemljišta za poljoprivredni uzgoj, sadnica, stada, jata i trajnih nasada, - ulaganja u vrijednosnice, - financiranje ekološki neprihvatljivih programa. 6. Iznos kredita Iznos kredita je usklađen s projektom SKOR i može biti: - najniži iznos: 50.000,00 kuna, - najviši iznos: 1.000.000,00 kuna. - 7. Intenzitet potpore Potpora se dodjeljuje prihvatljivim korisnicima SKOR projekta u visini vrijednosti kamate koju snosi korisnik nakon obračunatog iznosa subvencije programom SKOR. 8. Popis dokumenata Zainteresirani prijavitelji na ovaj Javni poziv dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju: - Prilog 1. – Zahtjev za potporu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr; - Kopiju Ugovora o kredit u sklopljenog s Poslovnom bankom u sklopu projekta SKOR, - Kopija Ugovora sa Dubrovačko-neretvanskom županijom u sklopu projekta SKOR, - Prilog 2. – Izjava prijavitelja kojom prijavitelj potvrđuje istinitost podataka i usklađenost s uvjetima i kriterijima Javnog poziva, - Prilog 3. – Izjava o ostvarenim potporama male vrijednosti kojom dokazuje usklađenost s kriterijem Javnog poziva. 9. Rokovi i način podnošenja Javni poziv objavljen je na službenim internet stranicama Općine Vela Luka i na oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 31. prosinca, 2019. godine, ili do iskorištenja sredstava u visini od 10.000,00 kn predviđenih za Programom poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva za Javni poziv u 2019. godini Dokumentaciju prijave (nabrojanu u točki 8.) potrebno je dostaviti nadležnom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo, Općine Vela Luka i to: - Osobno na protokol Općine Vela Luka, Ili - poštom na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19 20 270 Vela Luka sa naznakom: „za Javni poziv – Subvencije za SKOR“ Prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće se razmatrati. 10. Način dodjele potpore Zaprimljene prijave obrađuje nadležni Upravni odjel temeljem čega Načelnica donosi Odluku o dodjeli potpore. 11. Isplata potpore,kontrola namjenskog utroška sredstava i instrument osiguranja Isplata potpore vrši se po isteku kalendarske godine u roku od 15 dana od dana zaprimanja Priloga 4. – Zahtjev za isplatom. Uz prilog je potrebno dostaviti sljedeće dokaze o namjenskom utrošku sredstava: - Dokaz o iznosu uplaćenih kamata po kreditu ostvarenom u sklopu SKOR projekta, - Dokaz o uplaćenim sredstvima projekta SKOR. Kao instrument osiguranja korisnik će prilikom potpisivanja Ugovora u sklopu ovog poziva dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos vrijednosti subvencije. Namjensko trošenje sredstava kontrolirat će se administrativnim putem u suradnji sa službama DNŽ koje provode projekt SKOR i kreditorom s kojim korisnik ima sklopljen ugovor o kreditu koji je predmetom ovog javnog poziva. Općina Vela Luka zadržava pravo kontrole utroška sredstva na terenu. U slučaju utvrđivanja povreda uvjeta ovog javnog poziva i pripadajućih priloga i akata, i/ili neistinosti dostavljenih podataka korisnik mora izvršiti povrat svih dobivenih sredstava ili će isti biti nadoknađeni aktiviranjem instrumenta osiguranja i drugim pravnim sredstvima. 12. Popis priloga - Prilog 1. – Zahtjev za potporu - Prilog 2. – Izjava prijavitelja - Prilog 3. – Izjava o ostvarenim potporama male vrijednosti - Prilog 4. – Zahtjev za isplatom. Načelnica: Katarina Gugić KLASA: 311-01/19-01/002 URBROJ: 2138/05-01-19-01 Vela Luka, 19.08.2019. god.