Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području sporta u 2020. godini

Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području sporta u 2020. godini

25 Listopad

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) objavljuje:

 
Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području sporta u 2020. godini
 
I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2020. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta kroz rad sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga.
 
Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada športskih udruga i športske zajednice Općine u 2020. godini.
Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području općine Vela Luka a čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka provedbi programa javnih potreba u sportu Općine.
II
Sportske udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 da imaju sjedište na području općine Vela Luka,
 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
 da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
 da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima,
 da su članice Zajednice športskih udruga Vele Luke.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni upravni odjel.
III
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2020. godini – obrazac O,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac F,
3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac I.
Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao priloge tekstu ovog natječaja.
IV.
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni natječaj - sport“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 25. studenog 2019.godine.
V.
Prijedlozi s nepotpunim ili neodgovarajućim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Općine Vela Luka za 2020. godinu.
VI.
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
VII
Programi korisnika kojima će biti odobrena financijska potpora biti će uvršteni u Program javnih potreba u sportu Općine Vela Luka za 2020., te će sa njima putem Zajednice sporta Općine, kao nositeljicom programa javnih potreba u sportu, biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori u provedbi programa javnih potreba u sportu.
 
pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.