Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2020. godini

Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2020. godini

06 Studeni

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i ) i članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), objavljuje

 
Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2020. godini
 
I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2020. godinu osigurati će se sredstva za financijsku potporu u provedbi programa i projekata udruga usmjerenih socijalnoj skrbi i očuvanju zdravlja, kao i brizi o socijalno osjetljivim skupinama kroz različite mjere i aktivnosti Socijalnog programa Općine.
 
Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u navedenim područjima.
 
II
Utvrđuju se Prioritetna područja za realizaciju ovog natječaja;
2.1. Programi usmjereni unaprijeđenije kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju i njihovih obitelji (provedba mjera iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom),
2.2. Programi namijenjeni zadovoljavanju potreba umirovljenika i osoba starije životne dob,
2.2. Pogrami unaprijeđenja zdravlja (prevencija onkoloških bolesti, prevencija ovisnosti).
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 1.000,00 kn, a najviši 20.000,00 kn.
Očekuje se da će učešće na ovaj natječaj uzeti 4 udruge u navedenim područjima.
III
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 da imaju sjedište na području općine Vela Luka ili otoka Korčule,
 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
 da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
 da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni upravni odjel.
IV
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2020. godini – obrazac OS,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac FS,
3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac IS
Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao priloge tekstu ovog natječaja.
V
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za natječaj – socijalni program“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 2. prosinca 2019.
VI
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Socijalni program Općine za 2020. godinu.
VII
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
VIII
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Socijalni program Općine za 2020. godinu,. te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi socijalnog programa Općine.
 
pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo
 
KLASA: 400-08/19-01/028
URBROJ: 2138/05-05/1-19-01
Vela Luka, 06. studenog 2019.g.