Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice Šime Vučetić Vela Luka

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice Šime Vučetić Vela Luka

09 Siječanj

Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i članka 19. Statuta Narodne knjižnice ŠIME VUČETIĆ Vela Luka Načelnica Općine Vela Luka raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice ŠIME VUČETIĆ Vela Luka (na 4 godine, 2 sata dnevno) Za Ravnatelja/Ravnateljicu mogu se natjecati osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, ili - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i deset godina rada u kulturi, - položen stručni ispit, - najmanje 5 godina iskustva u knjižničarskoj struci, - da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima Uz zamolbu potrebno je priložiti slijedeće dokumente: - životopis - dokaz o stručnoj spremi - dokaz o položenom stručnom ispitu - dokaz o radnom stažu - uvjerenje o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci - domovnica - prijedlog programa djelovanja i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje. Ravnatelj /ravnateljica se imenuje se na period od 4 godine. Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu: OpćinaVela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, u zatvorenoj omotnici s naznakom NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE – ne otvaraj. Prijave za natječaj mogu se podnositi od dana objave dnevnom tisku, u roku od 8 dana. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Načelnica Katarina Gugić KLASA: 612-01/19-01/001 URBROJ: 2138/05- 01-19-01 Vela Luka, 07.01.2019. godine