Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

JAVNI POZIV za sufinanciranje stručnog osposobljavanja u 2019. godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje stručnog osposobljavanja u 2019. godini

27 Rujan

Temeljem članka 11. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18) objavljuje se slijedeći:

 
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za mjeru stručnog osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu u 2019. godini
I
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
U svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje odobrit će se bespovratna potpora male vrijednosti za troškove stručnog osposobljavanje potrebnog za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, kada je takvo osposobljavanje propisano i obvezno
II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ova se potpora dodijeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
 
III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- imati potvrdu o položenom ispitu za stručno osposobljavanje,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka
IV
Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog osposobljavanja potrebnog za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, kada je takvo osposobljavanje propisano i obvezno u visini od 25% cijene s PDV-om. Potpora će se odobriti za stručno osposobljavanje jednog člana poljoprivrednog gospodarstva godišnje. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 500,00 kn godišnje.
 
V
Tekst ovog Javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 27. studenog 2019. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
VI
Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.
VII
Popunjenom Obrascu zahtjeva podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Potvrdu o položenom ispitu za stručno osposobljavanje i dokaz da je isti plaćen,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti.
VIII
Obrazac zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno na protokol Općine ili poštom na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore stručnog osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu"
IX
Neće se razmatrati prijave s nepotpunom dokumentacijom i zaprimljene iza navedenog roka u točki V.
X
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica na temelju prijedloga nadležnog Upravnog odjela.
 
XI
Isplate dodjeljenih potpora obavit će se do kraja godine na žiro-račun korisnika.
 
XII
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka. Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.
 
Načelnica:
Katarina Gugić
 
Klasa: 320-01/19-01/014
Urbroj: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 27.09. 2019.god.