Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

JAVNI POZIV za sufinanciranje ekološke poljoprivrede u 2019. godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje ekološke poljoprivrede u 2019. godini

26 Rujan

Temeljem članka 11. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18) objavljuje se slijedeći:

 
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za mjeru ulaganja u ekološku poljoprivrednu proizvodnju u 2019. godini
I
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
 
U svrhu očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, stabilnosti prirodnih staništa i očuvanja okoliša te povećanja broja ekoloških proizvođača na području Općine Vela Luka odobrit će se bespovratna potpora male vrijednosti ekološkim proizvođačima u biljnoj proizvodnji za troškove rada nadzorne stanice.
II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, zadruge ili udruge registrirane u Registru udruga RH.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ova se potpora dodijeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda
III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u Upisnik proizvođača u ekološkoj
poljoprivredi,
- imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka.
IV
Potpora će se odobriti korisniku za troškove rada nadzorne stanice u ekološkoj proizvodnjiu 100%-tnom iznosu s PDV-om za prvi stručni nadzor i u 80%-tnom iznosu s PDV-om za svaki slijedeći stručni nadzor.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 2.500,00 kn godišnje.
V
Tekst ovog javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 26. studenog, 2019. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
VI
Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.
VII
Popunjenom Obrascu zahtjeva podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Zapisnik o obavljenom prvom ili daljnjem stručnom nadzoru nad ekološkom proizvodnjom,
- dokaz o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi,
- presliku računa o izvršenom stručnom nadzoru i dokaz da je isti plaćen,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti,
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika.
VIII
Obrazac zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno na protokol Općine ili poštom na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za mjeru ulaganja u ekološku poljoprivrednu proizvodnju u 2019. godini"
IX
Neće se razmatrati prijave:
- s nepotpunom dokumentacijom,
- zaprimljene iza navedenog roka u točki V.
X
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela.
XI
O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku,a isplate će se obaviti do kraja godine na žiro-račun korisnika.
XII
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka.
Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.
 
Općinska načelnica
Katarina Gugić
 
Klasa: 320-01/19-01/013
Urbroj: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 26.09.2019.god