Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za mjere poticanja zapošljavanja u 2019. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za mjere poticanja zapošljavanja u 2019. godini

23 Rujan

Temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka 17/18), Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo raspisuje

 
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti
za mjere poticanja zapošljavanja u 2019. godini
 
 
1. Opće odredbe
Javnim pozivom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za mjere poticanja zapošljavanja u 2019. godini(u danjem tekstu: Javni poziv) propisuju se uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti koji će se provoditi u sklopu Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu.
(1) Ovaj javni poziv predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na potpore male vrijednosti) OJ EU L 352, 24.12.2013. p.l), (u danjem tekstu: de minimis Uredba);
(2) Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Javnom pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe;
(3) Potpore iz stavka 2. ovog članka se dodjeljuju jednom poduzetniku, kako je definirani u članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe;
(4) Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije prelaziti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta;
(5) Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići;
(6) Ako bi se dodjelom potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja granica iz stavka 5. ovog članka, ni jedna od tih potpora ne može imati koristi de minimis Uredbe.
2. Svrha i cilj
Općina Vela Luka donijela je Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Program“) kojemu je svrha stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja kroz osnaživanje i poticanje na razvoj malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva te poboljšanje turističke ponude na području općine Vela Luka.
Ciljevi Programa su u prvom redu da se njegovom provedbom potakne male gospodarstvenike i obrtnike da budu nositelji razvoja u našoj Općini koji će korištenjem prirodnih i prostornih resursa te postojećih i novih gospodarskih objekata stvoriti dugoročno povoljno okruženje za uspješno poslovanje, rast i razvoj, te poticanje osnivanja i započinjanja poslovanja novih gospodarskih subjekata i proširenje poslovanja postojećih pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost što uključuje i nova zapošljavanja.
Program donosi više mjera od kojih je u sklopu Mjere za dodjelu potpora donesena mjera 1.2. Program poticanja zapošljavanja (u daljnjem tekstu: „Mjera“) koja je predmet ovog Javnog poziva. Mjeru čine tri (3) podmjere i to za:
- poticanje zapošljavanja,
- poticanje samozapošljavanja,
- poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom stručnom spremom.
 
2.1. Mjera za poticanje zapošljavanja;
U nastojanju kontinuiranog smanjenja registrirane nezaposlenosti, cilj nam je poticati gospodarske čimbenike u stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta uvođenjem mjera poslodavcu za poticanje novog zapošljavanja putem subvencioniranja dijela troškova plaće novozaposlenih osoba.
2.1.1. Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici Mjere su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to:
- fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti;
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG;
- zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost i fizičke osobe slobodnih zanimanja;
- mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu;
Prihvatljivi korisnici ove Mjere su i oni koji već koriste potpore za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ).
2.1.2. Kriteriji za dodjelu
Potpora će se dodijeliti korisnicima koji:
- imaju sjedište na području općine Vela Luka,
- ne smanjuju broj zaposlenika u odnosu na stanje broja zaposlenih na dan sklapanja ugovora sa Općinom Vela Luka,
- zapošljavaju osobu koja ima mjesto stalnog ili privremenog prebivalištana području Općine Vela Luka,
- koriste potpore za sufinanciranje zapošljavanja HZZ-a,
- nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vela Luka kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava,
- nisu primili potpore male vrijednosti ili su primili potpore male vrijednosti u iznosima opisanim Uredbom Komisije (EU) (br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.)i Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24. prosinca 2013.).
2.1.3. Intenzitet potpore
Potpora se dodjeljuje u visini od 50% troškova plaće zaposlenika koje snosi poslodavac u trajanju od jedne (1) godine.
U slučaju da poslodavac već koristi druge oblike potpore za zapošljavanja (npr. potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), intenzitet potpore se odnosi na stvarni trošak poslodavca, tj. na preostali dio troška nakon obračuna drugih oblika potpore (npr. putem HZZ programa poslodavac ostvaruje potporu u visini od 50% troškova, a ovim Javnim pozivom ostvaruje 50% od preostalog iznosa troška (ukupna potpora zbrojeno iznosi 75% troškova).
2.1.4. Dokumentacija za prijavu
Zainteresirani prijavitelji na ovaj Javni poziv dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju:
- Prilog 1. – Zahtjev za poticanje zapošljavanja koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr;
- Prilog 4. – Izjava prijavitelja kojom prijavitelj potvrđuje istinitost podataka i usklađenost s uvjetima i kriterijima Javnog poziva,
- Prilog 5. – Izjava o ostvarenim potporama male vrijednosti kojom dokazuje usklađenost s kriterijem Javnog poziva.
-
Ako poslodavac koristi državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja sa HZZ-om zahtjevu prilaže:
- Kopija Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja sa HZZ-om;
 
Ako poslodavac ne koristi državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja sa HZZ-om zahtjevu prilaže:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):
a) godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,
b) prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,
3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i podatak o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme, te podatak o trajanju radnog odnosa na određeno vrijeme,
4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,
5. Popis osoba za koje se traži potpora,
6. Presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
7. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,
8. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva,
9. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
2.2. Mjera za poticanje samozapošljavanja
Za novootvorene obrte, mala i srednja poduzeća čiji su vlasnici odnosno direktori ostvarili pravo na Potporu za samozapošljavanje HZZ-a koja se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju HZZ-a Općina Vela Luka.
2.2.1. Prihvatljivi korisnici
- Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,
- Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,
- Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema HZZ-a, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja
2.2.2. Kriteriji za dodjelu
Potpora će se dodijeliti korisnicima koji:
- imaju sjedište na području općine Vela Luka,
- su ostvarili pravo na potporu HZZ-a za samozapošljavanje
- nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vela Luka kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava,
- nisu primili potpore male vrijednosti ili su primili potpore male vrijednosti u iznosima opisanim Uredbom Komisije (EU) (br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.)i Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24. prosinca 2013.).
2.2.3. Intenzitet potpore
Potpora će dodijeliti u iznosu od 1.000,00 HRK mjesečno po pojedinom korisniku potpora za samozapošljavanje HZZ-a.
2.2.4. Dokumentacija za prijavu
Zainteresirani prijavitelji na ovaj Javni poziv dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju:
- Prilog 2. – Zahtjev za poticanje samozapošljavanja koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr;
- Kopija Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje samozapošljavanja sa HZZ-om
- Prilog 4. – Izjava prijavitelja kojom prijavitelj potvrđuje istinitost podataka i usklađenost s uvjetima i kriterijima Javnog poziva,
- Prilog 5. – Izjava o ostvarenim potporama male vrijednosti kojom dokazuje usklađenost s kriterijem Javnog poziva.
 
2.3. Mjera za poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom stručnom spremom
Općina Vela Luka će u 2019.godini svakom poslodavcu koji na neodređeno vrijeme zaposli nezaposlenu osobu sa HZZ-a sa višom i visokom stručnom spremom odobravati i dodatnu jednokratnu naknadu u fiksnom iznosu i to za:
- višu stručnu spremu u iznosu od 2.500,00 kuna
- visoku stručnu spremu u iznosu od 5.000,00 kuna
Ovaj vid pomoći primjenjivat će se i na subjekte gospodarstva kod kojih nije došlo do ukupnog povećanja broja zaposlenih, već samo kvalitativnog pomaka u strukturi zaposlenih.
2.3.1. Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici Mjere su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to:
- fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti,
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG,
- zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost i fizičke osobe slobodnih zanimanja,
- mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu.
 
2.3.2. Kriteriji za dodjelu
Potpora će se dodijeliti korisnicima koji:
- imaju sjedište na području općine Vela Luka;
- su tijekom 2019. godine na neodređeno vrijeme zaposli nezaposlenu osobu sa HZZ-a sa višom i visokom stručnom spremom;
- nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vela Luka kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava;
- nisu primili potpore male vrijednosti ili su primili potpore male vrijednosti u iznosima opisanim Uredbom Komisije (EU) (br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.) i Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24. prosinca 2013.).
2.3.3. Intenzitet potpore
Potpora se dodjeljuje u jednokratno i to:
- 2.500,00 HRK za zapošljavanje zaposlenika s višom stručnom spremom,
- 5.000,00 HRK za zapošljavanje zaposlenika s visokom stručnom spremom.
2.3.4. Dokumentacija za prijavu
Zainteresirani prijavitelji na ovaj Javni poziv dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju:
- Prilog 3. – Zahtjev za poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom stručnom spremom koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr;
- Kopija Ugovora o radu na neodređeno vrijeme zaposlenika sa višom ili visokom stručnom spremom;
- Prilog 4. – Izjava prijavitelja kojom prijavitelj potvrđuje istinitost podataka i usklađenost s uvjetima i kriterijima Javnog poziva,
- Prilog 5. – Izjava o ostvarenim potporama male vrijednosti kojom dokazuje usklađenost s kriterijem Javnog poziva.
3. Rokovi i način podnošenja
Javni poziv objavljen je na službenim internet stranicama Općine Vela Luka i na oglasnim pločama.
Javni poziv je otvoren do 15. siječnja 2020. godine, ili do iskorištenja sredstava u visini od 80.000,00 kn predviđenih za Programom poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva za Javni poziv u 2019. godini
Dokumentaciju prijave (nabrojanu u točki 2.) potrebno je dostaviti nadležnom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo, Općine Vela Luka i to:
- Osobno na protokol Općine Vela Luka,
ili
- poštom na adresu: Općina Vela Luka,
Obala 3 br. 19
20 270 Vela Luka
 
sa naznakom: „za Javni poziv – Poticanje zapošljavanja“
Prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće se razmatrati.
4. Način dodjele potpore
Zaprimljene prijave obrađuje nadležni Upravni odjel temeljem čega Načelnica donosi Odluku o dodjeli potpore. Odluka o dodjeli potpore biti će dostavljena svim prijavljenim korisnicima.
5. Isplata potpore kontrola namjenskog utroška sredstava
Isplata potpore vršit će se na račune korisnika.
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka.
Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacije i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva u narednih 5 godina.
 
6. Popis priloga
- Prilog 1. Zahtjev za poticanje zapošljavanja
- Prilog 2. Zahtjev za poticanje samozapošljavanja
- Prilog 3. Zahtjev za poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom stručnom spremom
- Prilog 4. Izjava prijavitelja
- Prilog 5. Izjava o ostvarenim potporama male vrijednosti
 
_________________________________________________________________________
 
Načelnica:
Katarina Gugić
 
KLASA: 311-01/19-01/004
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 23.09.2019. god.