Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vela Luka

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vela Luka

27 Rujan

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15, 112/18) i članka 8. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 5/14, 1/16) raspisuje se
 
 
J A V N I N A T J E Č A J
ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU
OPĆINE VELA LUKA
 
I
PODACI O POSLOVNOM PROSTORU:
 
Položaj i oznaka:
„Zadružni dom“, Obala 2 br. 1, prizemlje, oznake ZDp3
 
Površina:
46 m2
 
Namjena:
ugostiteljske usluge
 
Početni iznos mjesečne zakupnine:
3.910,00 kn.
 
Trajanje zakupa:
5 godina, a moguće i kraće ako se pristupi rekonstrukciji „Zadružnog doma“
 
Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana od 10.00-12.00 sati.
 
II
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je definirana u "namjeni" prostora ovog natječaja.
Fizičke osobe moraju biti državljani Republike Hrvatske, a pravne osobe moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske.
 
III
Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini jedne početne mjesečne zakupnine u korist Proračuna Općine Vela Luka, na IBAN račun HR4623400091847400000, s pozivom na broj HR68 9016-OIB, s naznakom "jamčevina za zakup nekretnine".
Najpovoljnijem natjecatelju se uplaćena jamčevina zaračunava u zakupninu, a ostalim se natjecateljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 30 dana od konačnosti Odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
IV
Pisana ponuda na natječaj mora sadržavati:
- oznaku poslovnog prostora za koji se natječe
- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnica, rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe i dr.)
- naznaku djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu
- dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Vela Luka (potvrda Upravnog odjela za financije i proračun) i trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine, do dana objave natječaja, po bilo kojoj osnovi
- dokaz o uplati propisane jamčevine
- dokaz o svojstvu osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko je ponuditelj iz te kategorije osoba.
 
V
Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici, s oznakom "ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj", podnosi se na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave ovog natječaja u na službenoj web stranici Općine Vela Luka www.velaluka.hr.
 
VI
Pisane ponude će se otvoriti javno u Općini Vela Luka, a datum i sat otvaranja će se naknadno objaviti na web-stranici općine.
Na otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 
VII
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine, te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine, zbog neispunjenih dospjelih obveza, ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 
VIII
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, uz uvjet ispunjenja svih uvjeta natječaja.
Ako dva i više ponuditelja, za isti poslovni prostor, ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, pozvati će se ti ponuditelji da u roku od 24 sata ponude pisanim putem, novi iznos mjesečne zakupnine, koje će se otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja.
 
IX
Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
X
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja se dostavlja svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.
Ugovor o zakupu se sklapa u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku iz prethodnog stavka, ugovor se sklapa sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Načelnica pridržava pravo poništenja natječaja, u svakom trenutku, bez posebnog obrazloženja.
 
XI
Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti na telefon 020 295 904 ili osobno u Općini Vela Luka, 20 270 Vela Luka, Obala 3 broj 19.
 
Načelnica:
 
Katarina Gugić
 
 
KLASA: 372-03/19-02/009
URBROJ: 2138/05-01-19-01

Vela Luka, 27.09.2019.godine