Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo

10 Listopad

Na temelju članka 28. st. 3 i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08) – u daljnjem tekstu Zakon, članka 49. i 50. Statuta Općine Vela Luka i članka 5. Odluke o potrebi zapošljavanja jedne osobe u službu na određeno vrijeme na poslovima vezanim za provedbu EU projekta Joint_SECAP (KLASA: 112-01/19-01/009, URBROJ: 2138/05-01-19-01 od 4. listopada 2019.), raspisuje:

 
O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo
 
Oglas se objavljuje za popunu radnog mjesta: pomoćnika ili pomoćnice voditelja EU projekta Joint_SECAP u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2021.g., s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj.
 
Probni rad se određuje u trajanju od 2 mjeseca.
 
1. Potencijalni kandidati moraju pored općih uvjeta iz Zakona (članak 12. stavak 1.) ispunjavati i slijedeće uvjete:
- Magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili ekonomskog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- aktivno znanje engleskog jezika
- samostalan rad na računalu.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čini prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08).
O činjenici da ne postoje takve zapreke iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08), natjecatelj prilaže izjavu koju ovjerava svojim potpisom (izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).
2. Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) na Oglas, natjecatelji su dužni priložiti:
a) kratak životopis,
b) presliku domovnice,
c) izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona,
d) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,
e) potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti (liječnika obiteljske medicine),
f) kopiju diplome – dokaza o VSS.
3. Prijavljeni kandidati obvezno pristupaju predhodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na Oglas ako nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju i intervjuu).
4. Na web stranici www.velaluka.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, iz kojeg područja će se znanje i sposobnosti provjeravati, te pisani izvori i literatura za pripremanje kandidata za provjeru.
5. Na istoj će se web stranici, kao i na oglasnoj ploči Općine Vela Luka objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
6. Rok za podnošenje prijava na Oglas je osam dana od njegova objavljivanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Korčula-Lastovo, na adresu:
Općina Vela Luka
Obala 3 broj 19
20270 Vela Luka
s naznakom: „Povjerenstvu za provedbu Oglasa“, osobno ili poštom preporučeno.
 
7. Natjecatelji će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 3 dana računajući od dana kada bude provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.
8. Nepotpune prijave, kao i prijave zaprimljene nakon isteka roka, neće se razmatrati.
9. Natjecatelj koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale natjecatelje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Oglas dužan je priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo, i u tom slučaju dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe).
 
pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo
 
KLASA: 112-01/19-01/010
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 07. listopada 2019.g.