Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

29 Siječanj

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 03/18) i Plana prijma u službu za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/17), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka, raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme za obavljanje zadaća i poslova: Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 1.) Opći uvjeti za prijam u službu su: - punoljetnost - hrvatsko državljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 2.) Posebni uvjeti za prijam u službu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/10, 6/12, 4/14 i 8/17), su: - magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili ekonomskog smjera, - najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima, - aktivno znanje enegleskog jezika - samostalni rad na računalu, - položen državni stručni ispit. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu. 3.) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08). 4.) U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 03/18). 5.) Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 6.) Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju tražene uvjete, provest će se testiranje, radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 7.) Intervju će se provoditi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti Na web-stranici Općine Vela Luka www.velaluka.hr bit će objavljeni: opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja i intervjua. Uz prijavu, kandidati, kao dokaz moraju priložiti: - kratak životopis, - dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), - dokaz o radnom stažu/ radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja), - dokaz o nekažnjavanju (uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak i da kandidat nije osuđivan za kaznena djela navedena u članku 15.st.1. ZSN-a), - vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati), - odgovarajuću ispravu kao dokaz o statusu iz točke 5. ovog javnog natječaja. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje posla. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka, s naznakom “Natječaj – viši stručni suradnik“. Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave, kao i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Pročelnik Branko Joković, dipl.oec.