Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vela Luka

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vela Luka

28 Ožujak

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELA LUKA Načelnica KLASA: 372-03/18-02/006 URBROJ: 2138/05-01-18-01 Vela Luka, 26.03.2018.godine Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15) i članka 8. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 5/14, 27/16), raspisuje se J A V N I N A T J E Č A J ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELA LUKA I PODACI O POSLOVNOM PROSTORU: Zgrada „Zadružnog doma“, Obala 2 br.1, čest.zgr. 31669 k.o. Vela Luka, poslovni prostor na prvom katu na sjevernoj strani zgrade, oznaka ZDI20 POVRŠINA (M2) 15 m2 NAMJENA ured (prostor) za udruge POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE 20,00 kn. TRAJANJE ZAKUPA 2 godine Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana od 10.00-12.00 sati. II Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane kao udruge. Pravne osobe - udruge moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske. III Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini jedne početne mjesečne zakupnine u korist Proračuna Općine Vela Luka, na IBAN račun HR0623300031847400000, s pozivom na broj HR68 7811-OIB, s naznakom "jamčevina za zakup nekretnine". Najpovoljnijem natjecatelju se uplaćena jamčevina zaračunava u zakupninu, a ostalim se natjecateljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 30 dana od konačnosti Odluke o najpovoljnijoj ponudi. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu. IV Pisana ponuda na natječaj mora sadržavati: - oznaku poslovnog prostora za koji se natječe - dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, rješenje o upisu u registar udruga i dr.) - naznaku konkretne aktivnosti koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru (namjene) - ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu - dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Vela Luka (potvrda Upravnog odjela za financije i proračun) i trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine, do dana objave natječaja, po bilo kojoj osnovi - dokaz o uplati propisane jamčevine V Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici, s oznakom "ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj", podnosi se na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave ovog natječaja na web stranici Općine Vela Luka VI Pisane ponude će se otvoriti javno u Općini Vela Luka, a datum i sat otvaranja će se naknadno objaviti na web-stranici općine. Na otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. VII Neće se razmatrati ponude pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine, te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine, zbog neispunjenih dospjelih obveza, ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. VIII Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, uz uvjet ispunjenja svih uvjeta natječaja. Ako dva i više ponuditelja, za isti poslovni prostor, ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, pozvati će se ti ponuditelji da u roku od 24 sata ponude pisanim putem, novi iznos mjesečne zakupnine, koje će se otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja. IX Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja se dostavlja svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja. Ugovor o zakupu se sklapa u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku iz prethodnog stavka, ugovor se sklapa sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem. Načelnica pridržava pravo poništenja natječaja, u svakom trenutku, bez posebnog obrazloženja. XI Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti na telefon 020 295 904 ili osobno u Upravnom odjelu za opće i imovinsko-pravne poslove Općine Vela Luka, 20 270 Vela Luka, Obala 3 broj 19. Načelnica: Katarina Bikić

Dokumenti

Natjecaj 2018

108,7 KB