Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 12. studenog 2019.
 

Obavijesti

 
Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2020. godini 06.11.2019
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i ) i članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), objavljuje

Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2020. godini

I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2020. godinu osigurati će se sredstva za financijsku potporu u provedbi programa i projekata udruga usmjerenih socijalnoj skrbi i očuvanju zdravlja, kao i brizi o socijalno osjetljivim skupinama kroz različite mjere i aktivnosti Socijalnog programa Općine.

Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u navedenim područjima.

II
Utvrđuju se Prioritetna područja za realizaciju ovog natječaja;
2.1. Programi usmjereni unaprijeđenije kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju i njihovih obitelji (provedba mjera iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom),
2.2. Programi namijenjeni zadovoljavanju potreba umirovljenika i osoba starije životne dob,
2.2. Pogrami unaprijeđenja zdravlja (prevencija onkoloških bolesti, prevencija ovisnosti).
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 1.000,00 kn, a najviši 20.000,00 kn.
Očekuje se da će učešće na ovaj natječaj uzeti 4 udruge u navedenim područjima.
III
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 da imaju sjedište na području općine Vela Luka ili otoka Korčule,
 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
 da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
 da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni upravni odjel.
IV
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2020. godini – obrazac OS,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac FS,
3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac IS
Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao priloge tekstu ovog natječaja.
V
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za natječaj – socijalni program“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 2. prosinca 2019.
VI
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Socijalni program Općine za 2020. godinu.
VII
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
VIII
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Socijalni program Općine za 2020. godinu,. te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi socijalnog programa Općine.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo

KLASA: 400-08/19-01/028
URBROJ: 2138/05-05/1-19-01
Vela Luka, 06. studenog 2019.g.

 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.


 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019