Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 12. studenog 2019.
 

Obavijesti

 
JAVNI POZIV za subvencioniranje manifestacija u poljoprivredi za 2019. 19.08.2019
Temeljem članka 11. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18) Načelnica objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje u 2019.godini
I
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

U svrhu promicanja poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i ruralnog razvoja potpora će se odobriti korisniku za organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i izložbama poljoprivrednih proizvoda, priredbama koje promiču ekološku proizvodnju, te za izdavanje publikacija vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju i organizaciju seminara ili predavanja o poljoprivrednoj proizvodnji.
II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, zadruge ili udruge registrirane u Registru udruga RH.
III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Registar udruga
Republike Hrvatske
- imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području
Općine Vela Luka,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka.

IV
Potpora će se odobriti korisniku za troškove sudjelovanja i organizacije sajmova i izložbi poljoprivrednih proizvoda, priredbi koje promiču ekološku proizvodnju, izdavanje publikacija vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju, organizaciju seminara i predavanja o poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu do 50% planiranih troškova.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 4.000,00 kn za tekuću godinu.

V
Tekst ovog javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 30. studenog, 2019. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
VI
Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za podnošenje zahtjeva za mjeru potpore sufinanciranja manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje na području općine Vela Luka za 2018. godinu"
Uz popunjen Zahtjev korisnik mora dostaviti:
- opis projekta s organizacijskim i financijskim planom,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno o upisu u Registar udruga
Republike Hrvatske
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti.
VII
Neće se razmatrati prijave:
- s nepotpunom dokumentacijom,
- zaprimljene iza navedenog roka u točki V.
VIII
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela.

IX
O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku, a isplate će se obaviti do kraja godine na žiro-račun korisnika.
Korisnik potpore za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje dužan je u roku od 30 dana po završetku održavanja manifestacije i utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do konca kalendarske godine, podnijeti izvješće o organiziranoj manifestaciji i utrošenim sredstvima. Ukoliko korisnik ne podnese navedeno izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima, neće se moći natjecati za pokroviteljstva, novčane donacije ili pomoći u narednoj godini.
X
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka.
Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.

Općinska načelnica
Katarina Gugić
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Obrazac zahtjeva

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Izjava o ne postojanju dvostrukog financiranja

 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019