Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 13. prosinca 2019.
 

Obavijesti

 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA 15.05.2019
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 8.st.1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka (Službeni glasnik br. 04/12, 2/14), Odluke o prodaji nekretnina: od 28.11.2017. godine, te od 18.04. 2019. godine, Načelnica Općine Vela Luka raspisuje


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA (javno prikupljanje ponuda)


I

Prodaju se:

nekretnina u uvali Gradina u Veloj Luci, u naravi građevinsko zemljište, površine 351 m2, označena kao čest.zemlje 2430/2533, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, procijenjene tržišne vrijednosti od 334.000,00 kuna.

nekretnina u uvali Gradina u Veloj Luci, u naravi građevinsko zemljište, površine 317 m2,označena kao čest.zemlje 2430/2534, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, procijenjene tržišne vrijednosti od 302.000,00 kuna.

nekretnina u uvali Gradina u Veloj Luci, u naravi građevinsko zemljište – okućnica, površine 118 m2, označena kao čest.zem. 2430/2924, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, procijenjene tržišne vrijednosti od 81.100,00 kuna.

nekretnina u uvali Gradina u Veloj Luci, u naravi građevinsko zemljište, površine 525 m2, označena kao čest.zem. 2430/2925, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, procijenjene tržišne vrijednosti 361.000,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju "viđeno-kupljeno".

II

Sudionici natječaja – javnog prikupljanja ponuda - mogu biti fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ali i strane fizičke i pravne osobe, ako ispune zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

III

Ponuda na natječaj treba sadržavati:
- ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, OIB, telefon i osnovne podatke o ponuditelju, a ako se radi o zajedničkoj ponudi više ponuditelja, tada to mora biti naznačeno, uz navođenje podataka iz ove točke (III) za svakog ponuditelja
- preslik osobne iskaznice, odnosno drugog dokaza o državljanstvu, za fizičke osobe
- rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, za pravne ili fizičke osobe
- oznaku nekretnine i ponuđenu cijenu
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrdu o stanju duga Općini Vela Luka, ne stariju od 30 dana
- broj tekućeg računa za fizičku osobu, odnosno žiro računa za pravnu osobu, radi povrata jamčevine
- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji, te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja
- eventualni dokaz o ispunjavanju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (samo za strane fizičke ili pravne osobe)

IV

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine.
Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Vela Luka na žiro-račun IBAN: HR4623400091847400000, s pozivom na broj HR68 9016 – OIB uplatitelja, s naznakom „jamčevina za kupnju nekretnine“.
Izabranom natjecatelju koji sklopi kupoprodajni ugovor jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se po okončanju postupka vraća u visini uplaćenog iznosa, bez kamata, u roku od 15 dana od konačnosti rješenja o najpovoljnijem natjecatelju i prodaji.
U slučaju da izabrani natjecatelj odustane od kupnje, uplaćena jamčevina se ne vraća.

V

Pismene ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ponuda na natječaj za kupnju nekretnine – ne otvaraj“, uz dokumentaciju, dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br.19, 20 270 Vela Luka.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave ovog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“.
Ovaj natječaj je objavljen i na oglasnim pločama, te na web stranici Općine Vela Luka.

VI

Otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina, a o rezultatima izbora će svi ponuditelji biti pisano obaviješteni.
Javno otvaranje ponuda će se održati u Općini Vela Luka, a datum i sat otvaranja će se naknadno objaviti na web stranici općine.
Nepravodobne, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena za nekretninu, uz uvjet ispunjenja svih uvjeta natječaja.
U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

VIII

Izabrani ponuditelj je dužan u roku od najdulje 15 dana od konačnosti Rješenja o odabiru najboljeg ponuditelja, na poziv Općine Vela Luka, sklopiti kupoprodajni ugovor.

IX

Načelnica općine pridržava pravo poništenja natječaja, sve do donošenja Rješenja o najboljem ponuditelju, bez posebnog obrazloženja.

X

Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Vela Luka svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 sati ili na tel: 020/295 904 ili 020/295 900.Načelnica:
Katarina Gugić


KLASA: 940-01/19-02/004
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 15. svibnja 2019.god

Natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji u srijedu, 15.05.2019.
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019