Službene stranice Općine Vela Luka Ponedjeljak, 19. kolovoza 2019.
 

Obavijesti

 
Javni natječaj za financiranje projekata zaštite okoliša 09.05.2019
Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članaka 5. i 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), Općinska načelnica raspisuje:

Javni natječaj za financiranje projekata zaštite okoliša


Članak 1.
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga udruga za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje projekata zaštite okoliša od interesa za Općinu Vela Luka.


Članak 2.
Cilj natječaja je potpora udrugama koje kroz svoja područja djelovanja provode programe ili projekte koji su usmjereni aktivnom sudjelovanju u zaštiti prirode i okoliša, kao i stavljanju prirodnih bogatstava u funkciju unaprijeđenja turističke ponude na načelima održivog razvoja.


Članak 3.
Financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama za financiranje projekata zaštite okoliša u skladu sa Proračunom Općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 17/2018) i Godišnjim planom raspisivanja natječaja za financiranje programa ili projekata udruga Općine Vela Luka u 2019. godini, iznosi 4.000,00 kn.
Članak 4.
Financijska potpora po pojedinom programu ili projektu odobrava se do najviše 4.000,00 kn, s time da jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekta.

Članak 5.
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:
 su upisani u odgovarajuće registre
 su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva)
 su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 da je program/projekt, koji prijave na javni natječaj Općine ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima iz članka 2. natječaja
 da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora
 da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine
 da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela
 da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
 da imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način)
 da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta
 imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
 uredno i pravodobno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama i tijelima.

Članak 6.
Općina neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnoga društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane općinskim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.
Općina neće iz proračuna Općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga, neovisno da li ih je udruga kao takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili ne.
Odluku o tome smatra li se neka djelatnost udruge gospodarskom ili ne, ukoliko ju je udruga propustila upisati u Statut i prijaviti nadležnom tijelu kao takvu, donijet će Upravni odjel Općine nadležan za provedbu natječajnog postupka.


Članak 7.
Za provedbu natječaja se zadužuje Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo .
Članak 8.
Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine www.velaluka.hr (pod Obavijesti u prilogu teksta ovog natječaja), a mogu se preuzeti i u pisarnici ili zatražiti e-mailom na opcina@velaluka.hr .

Članak 9.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 07. lipnja 2019. godine, a ocjenjivanje prijavljenih projekata i donošenje odluke o financiranju moraju biti dovršeni u roku od 45 dana od dana raspisivanja natječaja.

Članak 10.
Odobreni projekti se moraju realizirati do 31.12.2019., a na sva druga pitanja u svezi sa predmetnim natječajem primjenjivati će se Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018.).

Članak 11.
Prijedlozi programa se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni natječaj –zaštita okoliša“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Sva pitanja u svezi ovog natječaja mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na opcina@velaluka.hr .


Općinska načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.

KLASA: 400-08/19-01/011
URBROJ: 2138/05–01-19-01
Vela Luka, 07.05.2019.g.

 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
UPTE zo

OOPPzo

OPPPzo 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019