Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 12. studenog 2019.
 

Obavijesti

 
JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka u 2019. godini 18.04.2019
Temeljem članka 11. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18) objavljuje se slijedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za mjeru ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka u 2019. godini

I
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredbe 1408/2013 te Uredba Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru оd 21. veljače 2019.
U svrhu povećanja poljoprivrednih površina pod kulturom potiče se krčenje zapuštenih poljoprivrednih površina i podizanje ili obnova trajnih nasada na način propisan Pravilnikom o potporama za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/08, 9/08, 6/14), u daljnjem tekstu Pravilnik.

II
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ova se potpora dodijeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
III
Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:
- biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- obnoviti i zasaditi poljoprivrednu površinu na području Općine Vela Luka od minimalno 500 m2,
na način propisan Pravilnikom,
- potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,
- na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja
prema Općini Vela Luka.
IV
Potpora će se odobriti korisniku za krčenje zapuštenih poljoprivrednih površina i podizanje ili obnovu trajnih nasada u iznosu od 1,00 kune po m 2 za minimalno kultiviranu površinu od 500 m2 .
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 5.000,00 kn godišnje.
V
Tekst ovog Javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama. Javni poziv je otvoren do 31. listopada, 2019. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
VI
Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.
VII
Popunjenom Obrascu zahtjeva podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Posjedovni list, ne stariji od 6 mjeseci, i/ili drugu dokumentaciju iz koje se vidi pravni osnov
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
- Izvod iz katastarskog plana za prijavljene čestice zemlje,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- presliku IBAN broja žiro – računa korisnika,
- Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
- Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti.
VIII
Obrazac zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno na protokol Općine ili poštom na adresu:
Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za potporu za mjeru ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina "
IX
Neće se razmatrati prijave s nepotpunom dokumentacijom i zaprimljene iza navedenog roka u točki V.
X
Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica na temelju prijedloga nadležnog Upravnog odjela.

XI
Isplate dodjeljenih potpora obavit će se do kraja godine na žiro-račun korisnika.

XII
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka. Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacje i nenamjensko trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina.

Načelnica:
Katarina Gugić
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Obrazac zahtjeva

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Izjava o ne postojanju dvostrukog financiranja

 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019