Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 22. svibnja 2019.
 

Obavijesti

 
Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području kulture u 2019. godini 30.10.2018
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), objavljuje

Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području kulture u 2019. godini

I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu u provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u kulturi, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture kroz rad udruga u kulturi – kao dijelu programa javnih potreba u kulturi Općine.

II
Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u kulturi .

III
Na ovaj javni poziv se mogu javiti udruge u kulturi, sa sjedištem na području općine Vela Luka, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni prema provedbi programa javnih potreba u kulturi kroz kontinuirane (redovne) godišnje programe u prioritetnim područjima financiranja.

IV
Prioritetna područja financiranje za koja se raspisuje natječaj za dodjelu institucionalne potpore udrugama u području kulture i kulturnih djelatnosti su:
(1) Kulturno umjetnički (glazbeno-scenski) amaterizam;
1.1. Glazbena kultura i rad s mladima glazbenicima
1.2. Njegovanje folklorne baštine,
1.3. Njegovanje klapskog pjevanja.
(2) Likovna umjetnost (likovni amaterizam)
(3) Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara (narodni običaji)
(4) Dramska umjetnost (dramski-kazališni amaterizam)
(5) Zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara (kulturna baština)
(6)Organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 5.000,00 kn, a najviši 65.000,00 kn. Očekuje se da će se na ovaj natječaj javiti osam udruga u području kulture.
V
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
da imaju sjedište na području općine Vela Luka,
da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni upravni odjel.

VI
Na sva pitanja u svezi sa planiranjem financijskih sredstava, praćenjem financiranja, ugovaranjem odobrenih sredstava i izvještavanjem primjenjivati će se Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine br. 13/2018.).
VII
Prijedlog programa mora sadržavati:
1.podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2019. godini – obrazac O-K,
2.financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac F-K,
3.Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac I-K.
Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao priloge tekstu ovog natječaja.
VIII
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni natječaj - kultura“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 30. studenog 2018.
IX
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2019. godinu.
X
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
XI
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2019. te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi programa javnih potreba u kulturi.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Obrasci O-K i F-K

Obrazac I-K

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019