Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 25. svibnja 2018.
 

Obavijesti

 
Obavijesti i upute uz natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove 08.02.2018
Obavijesti i upute
uz natječaj za prijam u službu
Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove
na neodređeno vrijeme u Općini Vela Luka
(objavljeno u Narodnim Novinama br. 9/2018 od 26.01.2018.g.)


Opis poslova: prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/10, 6/12, 4/14 i 8/17)

Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove
Opis poslova:
- prati i proučava opće uvjete sudjelovanja na domaćim i EU natječajima za financiranje ili sufinanciranje projekata od interesa za Općinu te pronalazi mogućnost sudjelovanja na njima,
- predlaže i kandidira projekte od interesa za Općinu i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske Unije i Republike Hrvatske, kojima se potiče razvoj lokalne samouprave,
- organizira poslove pripreme i izrade projekata i programa, u suradnji s ostalim Upravnim odjelima, priprema potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje na natječajima sukladno razvojnim planovima Općine,
- obavlja poslove koordinacije s međunarodnim subjektima oko poticanja suradnje i druge poslove kroz koje Općina ostvaruje svoje interese,
- po potrebi priprema materijale za sjednice Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu i Općinskog vijeća iz područja svoje nadležnosti
- sudjeluje u radu i aktivnostima koje poduzima Općina usmjerenim na stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društa,
- sudjeluje u provedbi Zakona o savjetima mladih,
- po potrebi dostavlja izvješće o radu,
- sudjeluje u izradi potrebnih pisanih materijala, kao i u poslovima tehničke pripreme istih,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, koji odgovaraju ovom radnom mjestu.

Podaci o plaći:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/10, 6/12, 13/14, 4/16 i 11/17).
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čine umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,00, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, uz primjenu osnovice utvrđene Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vela Luka (Službeni Glasnik Općine Vela Luka broj 3/2015), koja trenutno iznosi 3.200,00 kn.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, poznavanja engleskog jezika i intervjua.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.


Područja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:
- osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
- osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa,
- osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i
- osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Pitanja kojim se testira znanje, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima:

1.Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14),
2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
3.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16),
4.Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09),
5.Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009),
6.Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Vela Luka od 2018. do 2023. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 10/2017),
7.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14 i 123/17),
8.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 92/14).PRAVILA TESTIRANJA

1.Kandidati identitet dokazuje osobnom ispravom.
2.Za kandidata koji ne pristupi pismenom testu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3.Za vrijeme pisanja testa nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati ili na drugi načun ometati ostale kandidate. Kandidatima će biti podijeljena pitanja i zadaci, jednako za sve kandidate.
4.Rezultati testiranja ocjenjuju se bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
5.Smatra se da je kandidat položio pismeni test ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6.Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
7.Ako je pisanom testu zadovoljilo više od 10 kandidata, na intervju se upućuje najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na pisanom testu
8.Povjerenstvo za provedbu natječaja se kroz intervju/razgovor s kandidatima upoznaje s interesima, profesionalnim ciljevima i motivacijom kandidata za rad u općinskoj službi. Intervju se ocjenjuju bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
9.Intervjui započinju 2 sata nakon završetka pismenog testa. Općina zadržava pravo odgoditi održavanje intervjua ili odrediti drukčiji raspored.
10.Kandidati koji su pristupili testiranjima imaju pravo uvida u sve rezultate.


Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo rang listu i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje dostavlja svim kandidatima koji su pristupili pisanom testu i intervjuu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Načelniku Općine Vela Luka u roku 8 dana od dana primitka rješenja.


POZIV ZA TESTIRANJE biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Vela Luka.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja za višeg stručnog
suradnika za nacionalne i EU fondoveKlasa: 112-01/18-01/002
Urbroj: 2138/05-05/1-18-01-2
Vela Luka, 07.02.2018.
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka Župni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna škola Srednja škola Vela Spila DV RadostDanijel Knežević.epub Danijel Knežević.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018