Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 20. veljače 2019.
 

Obavijesti

 
Obavijesti i upute uz natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove 08.02.2018
Obavijesti i upute
uz natječaj za prijam u službu
Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove
na neodređeno vrijeme u Općini Vela Luka
(objavljeno u Narodnim Novinama br. 9/2018 od 26.01.2018.g.)


Opis poslova: prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/10, 6/12, 4/14 i 8/17)

Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove
Opis poslova:
- prati i proučava opće uvjete sudjelovanja na domaćim i EU natječajima za financiranje ili sufinanciranje projekata od interesa za Općinu te pronalazi mogućnost sudjelovanja na njima,
- predlaže i kandidira projekte od interesa za Općinu i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske Unije i Republike Hrvatske, kojima se potiče razvoj lokalne samouprave,
- organizira poslove pripreme i izrade projekata i programa, u suradnji s ostalim Upravnim odjelima, priprema potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje na natječajima sukladno razvojnim planovima Općine,
- obavlja poslove koordinacije s međunarodnim subjektima oko poticanja suradnje i druge poslove kroz koje Općina ostvaruje svoje interese,
- po potrebi priprema materijale za sjednice Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu i Općinskog vijeća iz područja svoje nadležnosti
- sudjeluje u radu i aktivnostima koje poduzima Općina usmjerenim na stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društa,
- sudjeluje u provedbi Zakona o savjetima mladih,
- po potrebi dostavlja izvješće o radu,
- sudjeluje u izradi potrebnih pisanih materijala, kao i u poslovima tehničke pripreme istih,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, koji odgovaraju ovom radnom mjestu.

Podaci o plaći:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/10, 6/12, 13/14, 4/16 i 11/17).
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čine umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,00, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, uz primjenu osnovice utvrđene Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vela Luka (Službeni Glasnik Općine Vela Luka broj 3/2015), koja trenutno iznosi 3.200,00 kn.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, poznavanja engleskog jezika i intervjua.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.


Područja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:
- osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
- osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa,
- osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i
- osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Pitanja kojim se testira znanje, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima:

1.Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14),
2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
3.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16),
4.Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09),
5.Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009),
6.Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Vela Luka od 2018. do 2023. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 10/2017),
7.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14 i 123/17),
8.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 92/14).PRAVILA TESTIRANJA

1.Kandidati identitet dokazuje osobnom ispravom.
2.Za kandidata koji ne pristupi pismenom testu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3.Za vrijeme pisanja testa nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati ili na drugi načun ometati ostale kandidate. Kandidatima će biti podijeljena pitanja i zadaci, jednako za sve kandidate.
4.Rezultati testiranja ocjenjuju se bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
5.Smatra se da je kandidat položio pismeni test ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6.Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
7.Ako je pisanom testu zadovoljilo više od 10 kandidata, na intervju se upućuje najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na pisanom testu
8.Povjerenstvo za provedbu natječaja se kroz intervju/razgovor s kandidatima upoznaje s interesima, profesionalnim ciljevima i motivacijom kandidata za rad u općinskoj službi. Intervju se ocjenjuju bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
9.Intervjui započinju 2 sata nakon završetka pismenog testa. Općina zadržava pravo odgoditi održavanje intervjua ili odrediti drukčiji raspored.
10.Kandidati koji su pristupili testiranjima imaju pravo uvida u sve rezultate.


Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo rang listu i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje dostavlja svim kandidatima koji su pristupili pisanom testu i intervjuu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Načelniku Općine Vela Luka u roku 8 dana od dana primitka rješenja.


POZIV ZA TESTIRANJE biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Vela Luka.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja za višeg stručnog
suradnika za nacionalne i EU fondoveKlasa: 112-01/18-01/002
Urbroj: 2138/05-05/1-18-01-2
Vela Luka, 07.02.2018.
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019