Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 20. veljače 2019.
 

Obavijesti

 
Obavijesti i upute uz natječaj za prijam u službu REFERENTA - KOMUNALNOG REDARA 08.02.2018
Obavijesti i upute
uz natječaj za prijam u službu
REFERENTA - KOMUNALNOG REDARA
na neodređeno vrijeme u Općini Vela Luka
(objavljeno u Narodnim Novinama br. 9/2018 od 26.01.2018.g.)

Opis poslova (prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka, „Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 14/10, 6/12, 4/14 i 8/17):
1.nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda,
2.obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red,
3.obavlja nadzor nad korištenjem nerazvrstanih i ostalih cesta na području Općine Vela Luka, te provodi postupak utvrđivanja i naknade štete, u skladu s komunalnim redom
4.izdaje odobrenja za privremeno korištenje javne površine
5.donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda,
6.u obavljanju poslova nadzora iz svoje nadležnosti, ovlašten je narediti fizičkim i pravnim osobama, radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, rješenjem naložiti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga (pokretanje prekršajnog postupka) i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,
7.nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine (temeljem ugovora) obavljaju poslove komunalne djelatnosti,
8.obilazi teren te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života u Općini,
9.obilazi teren i prikuplja podatke za potrebe Upravnih odjela,
10.po prijavi obilazi teren i prati eventualne uzurpacije općinskog zemljišta ili javnih površina,
11.prima i rješava zahtjeve, prigovore, prijave i prijedloge stranaka iz svoje nadležnosti i poduzima odgovarajuće mjere u okviru svojih ovlaštenja,
12.sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,
13.po potrebi dostavlja izvješće o radu,
14.obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, koji odgovaraju ovom radnom mjestu.

Podaci o plaći:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 16/10, 6/12, 13/14, 4/16, 11/17) i Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 16/10, 12/13, 1/15, 3/15); bruto plaću radnog mjesta za koje se raspisuje oglas čini umnožak pripadajućeg koeficijenta poslova radnog mjesta i važeće osnovice (koeficijent je 1,40, a osnovica je 3.200,00 kuna).

Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, odnosno provest će se pismeni test, te nakon toga intervju.


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Pitanja kojim se testira znanje, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima:
1.Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), članak 48.
2.Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17), članak 1.
3.Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), od članka 42. do članka 60.
4.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), od članka 16. do 18.
5.Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 4/10, 7/11, 15/14), članak 1. do 4.
Pitanja na pismenom dijelu ispita odnositi će se isključivo na gore nabrojene članke iz spomenutih Zakona, Pravilnika ili Odluke.

PRAVILA TESTIRANJA

1.Kandidat identitet dokazuje ispravom (osobna iskaznica i dr.).
2.Pismenom testu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji ne pristupi pismenom testu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3.Za vrijeme pisanja testa nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Kandidatima će biti podijeljena pitanja, jednaka za sve kandidate.
4.Rezultati testiranja ocjenjuju se bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18).
5.Smatra se da je kandidat položio pismeni test ako je postigao najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.
6.Kandidati koji su položili pismeni test obvezno pristupaju intervjuu. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
7.Ako je pisanom testu zadovoljilo više od 10 kandidata, na intervju se upućuje najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na pisanom testu.
8.Povjerenstvo za provedbu natječaja se kroz razgovor/intervju s kandidatima upoznava s interesima, profesionalnim ciljevima i motivacijom kandidata za rad u općinskoj službi. Intervju se ocjenjuje bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18).
9.Općina zadržava pravo odgoditi održavanje intervjua.
10.Kandidati koji su pristupili testiranjima imaju pravo uvida u sve rezultate.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku upravnog tijela rang listu i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Za izabranog kandidata pročelnik donosi se rješenje o prijmu u službu. Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu protiv istog rješenja Načelnici Općine Vela Luka u roku 15 dana od dana primitka rješenja.
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019