Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 17. listopada 2018.
 

Obavijesti

 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA 30.11.2017
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 8.st.1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka (Službeni glasnik br. 04/12), te Odluke o prodaji nekretnina od 28.11.2017. godine, Načelnica Općine Vela Luka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA
(javno prikupljanje ponuda)

I
Prodaje se:
- nekretnina u uvali Gradina u Veloj Luci, u naravi građevinsko zemljište, površine 351 m2, označena kao čest.zemlje 2430/2533, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, procijenjene tržišne vrijednosti od 334.000,00 kuna.
- nekretnina u uvali Gradina u Veloj Luci, u naravi građevinsko zemljište, površine 317 m2,označena kao čest.zemlje 2430/2534, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, procijenjene tržišne vrijednosti od 302.000,00 kuna.
Nekretnine se prodaju u stanju "viđeno-kupljeno".

II
Sudionici natječaja – javnog prikupljanja ponuda - mogu biti fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ali i strane fizičke i pravne osobe, ako ispune zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

III
Ponuda na natječaj treba sadržavati:
- ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, OIB, telefon i osnovne podatke o ponuditelju
- preslik osobne iskaznice, odnosno drugog dokaza o državljanstvu, za fizičke osobe
- rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, za pravne ili fizičke osobe
- oznaku nekretnine i ponuđenu cijenu
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrdu o stanju duga Općini Vela Luka, ne stariju od 30 dana
- broj tekućeg računa za fizičku osobu, odnosno žiro računa za pravnu osobu, radi povrata jamčevine
- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji, te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja
- eventualni dokaz o ispunjavanju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (samo za strane fizičke ili pravne osobe)
IV
Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine.
Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Vela Luka na žiro-račun IBAN: HR062330003-1847400000, s pozivom na broj odobrenja HR68 7811- OIB, s naznakom „jamčevina za kupnju nekretnine“.
Izabranom natjecatelju koji sklopi kupoprodajni ugovor jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se po okončanju postupka vraća u visini uplaćenog iznosa, bez kamata, u roku od 15 dana od konačnosti rješenja o najpovoljnijem natjecatelju i prodaji.
U slučaju da izabrani natjecatelj odustane od kupnje, uplaćena jamčevina se ne vraća.

V
Pismene ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ponuda na natječaj za kupnju nekretnine – ne otvaraj“, uz dokumentaciju, dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br.19, 20 270 Vela Luka.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave ovog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“.
Ovaj natječaj je objavljen i na oglasnim pločama, te na web stranici Općine Vela Luka.

VI
Otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina, a o rezultatima izbora će svi ponuditelji biti pisano obaviješteni.
Javno otvaranje ponuda će se održati u Općini Vela Luka, a datum i sat otvaranja će se naknadno objaviti na web stranici općine.
Nepravodobne, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena za nekretninu, uz uvjet ispunjenja svih uvjeta natječaja.
U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

VIII
Izabrani ponuditelj je dužan u roku od najdulje 15 dana od konačnosti Rješenja o odabiru najboljeg ponuditelja, na poziv Općine Vela Luka, sklopiti kupoprodajni ugovor.


IX
Načelnica općine pridržava pravo poništenja natječaja, sve do donošenja Rješenja o najboljem ponuditelju, bez posebnog obrazloženja.

X
Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Vela Luka svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 sati ili na tel: 020/295 904 ili 020/295 900.

Načelnica:
Katarina Bikić

KLASA: 940-01/17-02/008
URBROJ: 2138/05-01-17-01
Vela Luka, 30.11.2017.god.
(predmetni natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji od 01. prosinca 2017.g.)


 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018