Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 13. prosinca 2019.
 

Ured načelnice

Javna nabava

Izvadak iz Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)


POGLAVLJE 8.   SUKOB INTERESA

Članak 75.

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Članak 76.

(1) Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

(3) Gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Članak 77.

(1) Odredba članka 76. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

Članak 78.

Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu članka 76. ovoga Zakona.

Članak 79.

Iznimno od odredbi članaka 76. i 77. ovoga Zakona, sukob interesa ne postoji ako predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezana osoba iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Članak 80.

(1) Predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

(2) Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene, i

2. u dokumentaciji o nabavi za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

(3) Ako naručitelj nema vlastite internetske stranice, popis je obvezan objaviti na oglasnoj ploči, u službenom glasilu ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti.

Članak 81.

Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona obvezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeti se iz postupka javne nabave i o tome obavijestiti čelnika naručitelja.

Članak 82.

Ugovor o javnoj nabavi sklopljen protivno odredbama ovoga poglavlja je ništetan.

Članak 83.

Odredbe ovoga poglavlja na odgovarajući se način primjenjuju na projektne natječaje i okvirne sporazume.


Temeljem stavka 2. članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Vela Luka, kao javni naručitelj, obvezna je na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zbog sukoba interesa.

Temeljem spomenutih izjava predstavnika naručitelja Općina Vela Luka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom:
- Barčot d.o.o. Ulica 64 br. 18, 20270 Vela Luka, OIB: 20024597029

U svakom postupku javne nabave u dokumentaciji o nabavi se objavljuje popis gospodarskih subjekata, s kojima Općina Vela Luka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, ovisno o tome koje osobe su predstavnici naručitelja.

 

Datum unosa u bazu: 21.12.2009
Datum zadnje izmjene: 24.08.2017
 

Iskop rova za polaganje NN kabela - dvorana Močni laz

Predmet nabave je:
Iskop rova za polaganje niskonaponskog kabela od TS Elektronika do športske dvorane Močni laz

Predmetni poslovi obuhvaćaju:
- iskop rova u pojasu cesta D 118 i L 69016,
- zatrpavanje rova nakon polaganja kabela od strane Elektrojuga i
- vraćanje cesta u prvobitno stanje.

detaljnije »

Popločavanje nedovršene šetnice rive na Badu

Predmet nabave je:
Uređenje - popločavanje nedovršene šetnice rive na Badu

Predmetni poslovi obuhvaćaju:
- nabavu, prijevoz i ugradnju betonskih ploča na nedovršenoj šetnici rive na Badu
- nabavu, prijevoz i ugradnju kamenih ploča (bordure i rigol) na nedovršenoj šetnici rive na Badu

 

detaljnije »

Izvođenje dodatnih radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu

 Predmet nabave je:
- Izvođenje dodatnih radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu
Predmetni radovi obuhvaćaju: naknadne radove odnosno nabavu, prijevoz i ugradnju betonskih i
kamenih ploča na nedovršenoj rivi na Badu u Veloj Luci, a sve u skladu sa izmjenama u izvedbenom
projektu na uređenju kopnenog dijela obalnog pojasa između trajektnog pristaništa i Vele rive u Veloj
Luci, otok Korčula.

detaljnije »

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3 (Zadružni dom)

 

Predmet nabave je:
-
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3K.O. Vela Luka (Zadružni dom)

Predmetni radovi obuhvaćaju izradu snimka postojećeg stanja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3 K.O. Vela Luka (Zadružni dom).

detaljnije »

Uređenje okoliša ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE na MOČNOM LAZU u Veloj Luci

Predmet nabave je:

Uređenje okoliša ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE na MOČNOM LAZU u Veloj Luci, prema troškovniku.

 

detaljnije »

Dodatne usluge izrade IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELA LUKA (PPUO Vela Luka)

Predmetne usluge obuhvaćaju: Dodatne usluge izrade Izmjena i dopuna PPUO Vela Luka u skladu sa Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 7/10).

 

detaljnije »

Radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu u Veloj Luci

Predmet nabave su radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu u Veloj Luci

detaljnije »

Dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica

Predmet nabave su: dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica.

Predmetne usluge obuhvaćaju:
Dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica u skladu sa Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica ("Službeni glasnik Općine Vela Luka br.- 1/08) donesenoj je na 20. sjednici Općinskog vijeća Vela Luka dana 06.03.2008.g. i Zaključka Općinskog vijeća donesenog na 18. sjednici održanoj 13.12.2010. godine ("Službeni glasnik Općine Vela Luka br.- 16/10).

detaljnije »

NABAVA VODOVODNIH CIJEVI ZA UGRADNJU U ULICI 69 NA „VRANCU“ U VELOJ LUCI

Predmet nabave je: Nabava vodovodnih cijevi za ugradnju u  Ulici 69 na "Vrancu" u Veloj Luci

detaljnije »

DODATNA NABAVA VODOVODNIH CIJEVI ZA UGRADNJU U ULICI 69 NA „VRANCU“ U VELOJ LUCI

 DODATNA NABAVA VODOVODNIH CIJEVI ZA UGRADNJU U ULICI 69 NA „VRANCU“ U VELOJ LUCI

detaljnije »

Opskrba električnom energijom za Općinu Vela Luka do kraja 2011.g

Opskrba električnom energijom za Općinu Vela Luka do kraja 2011.g

detaljnije »

DODATNI RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE NA MOĆNOM LAZU

DODATNI RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE NA MOĆNOM LAZU

detaljnije »

Dodatni radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu

 Predmet nabave je: dodatni radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu

detaljnije »

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

detaljnije »

Novi postupak - Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

 Novi postupak - Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.

detaljnije »

Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka do kraja 2012.g.

Predmet nabave obuhvaća opskrbu električnom energijom za potrebe naručitelja Općine Vela Luka za razdoblje od 9 mjeseci (od 01.04.2012.g. do 31.12.2012.g.).

detaljnije »

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u predjelima Gradina i Zli stup

Predmet nabave obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta u predjelima "Gradina" i "Zli stup".

detaljnije »

Rekonstrukcija javne rasvjete

Predmet nabave je: Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine Vela Luka

detaljnije »

Električna energija za potrebe Općine u 2013.g.

 Predmet nabave obuhvaća opskrbu električnom energijom za potrebe naručitelja za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2013.g. do 31.12.2013.g.).

detaljnije »

Nabava oleofilnih i hidrofobnih sredstava za zašitu okoliša

Predmet nabave obuvaća nabavu oleofilnih i hidrofobnih sredstava za zaštitu okoliša.

detaljnije »

Električna energija za potrebe Općine u 2014.g.

Predmet nabave obuhvaća opskrbu električnom energijom za potrebe naručitelja u razdoblju od 12 mjeseci (01.01.2014.g. do 31.12.2014.g.).

detaljnije »

Uređenje šetnica u Veloj Luci

Predmet nabave obuhvaća uređenje šetnica u Veloj Luci, prema radovima specificiranim u Troškovniku.
detaljnije »

Dodatni radovi na uređenju šetnica u Veloj Luci

Predmet nabave obuhvaća dodatne radove na uređenju šetnica u Veloj Luci, prema radovima specificiranim u Troškovniku za dodatne radove, iz Dokumentacije za nadmetanje.
detaljnije »

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
1. Dopunjeni Plan nabave za 2018.godinu

Plan nabave za 2018.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u razdoblju 2009. - 2017.

2. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave za 2017.g.

1. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave za 2017.g.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Plan nabave za 2017.g.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Načelnica Katarina Bikić

Izjava o postojanju sukoba interesa - Zamjenik Načelnice Dragiša Barčot

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Darko Franulović

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Vanjo Žuvela

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Marin Miletić

3. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

2. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

1. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016.g.

2. Izmijenjeni Plan nabave za 2015.g.

1. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

2. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2014.g.

1. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2014.G.

Plan nabave za 2014.g.

3. Izmijenjeni Plan nabave za 2013.g.

2. Izmijenjeni Plan nabave za 2013.g.

1. Izmijenjeni Plan nabave za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Izmijenjeni Plan nabave za 2012.g.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - bivši Načelnik (Tonko Gugić)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - bivši Zamjenik načelnika (Zoran Manestar)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - bivši Načelnik (Boris Žuvela)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - bivša Zamjenica načelnika (Tatjana Vučetić)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Vojmira Barčot

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Barbara Mirošević

Izjava o postojanju sukoba interesa - Klaudio Volarević

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Cvijeto Ruso

Unesi fotografiju! Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Frano Sardelić
Poveznica na Izjavu
Unesi fotografiju! Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Danira Marinović
Poveznica na Izjavu
Unesi fotografiju! Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Načelnica Katarina Gugić
Poveznica na Izjavu
 
 
naslovna
 

Javna nabava

© Općina Vela Luka 2002 - 2019