Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 13. prosinca 2019.
 

Dokumenti

Porez na nekretnine

JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/2016.
- dalje: Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) pa tako i Općina Vela Luka, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, a prema čl.70.Zakona, odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:
– da je predmet oporezivanja nekretnina, (bez obzira da li je legalizirana ili ne, i bez obzira da li je u građevinskoj zoni ili ne)
– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik (korisnik nekretnine) ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat, – da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu (korisna površina) nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni, te ostali prostori bez namjene, zatim građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište, na kojem je moguće ishoditi građevinsku dozvolu.
– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.
– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i srodni sadržaji,
– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn + eventualni korektivni koeficijenti), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Stoga, Općina Vela Luka ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Vela Luka da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31.10. 2017. godine dostave Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine, odnosno za katastarsku česticu.

Ukoliko se nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena, dakle stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, obrazac treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici /www.velaluka.hr/, rubrika “Dokumenti → Porez na nekretnine”. Ispunjene obrasce je potrebno dostaviti osobno u pisarnicu Općine Vela Luka, ili poštom, na adresu Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka, ili mailom na opcina@velaluka.hr

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na predhodno naveden način.

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, Općina Vela Luka će postupiti sukladno čl.59. Zakona o lokalnim porezima te će se porezna obveza utvrditi na osnovu podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Načelnica
Katarina Bikić
Datum unosa u bazu:
Datum zadnje izmjene: 31.01.2018
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
OBRAZAC - stambeni prostor

OBRAZAC - poslovni prostor

OBRAZAC - neizgrađeno građevinsko zemljište

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019